Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Hiervoor is de Digitale Stelsel Omgevingswet ontworpen. In 2017 is een impact analyse Omgevingswet uitgevoerd. De provincies zijn beheerders van een aantal informatiehuizen.

Acties

  1. Wij nemen het vervolg van de impactanalyse Omgevingswet in uitvoering.
  2. Wij realiseren de in 2017 bepaalde integrale Informatie Voorziening ten behoeve van uitvoeringsprogramma’s zoals Nieuwe Energie Overijssel.
  3. Wij implementeren een digitale samenwerkingsomgeving.

Toelichting op voortgang

In 2018 is gewerkt aan de actualisatie van de  impactanalyse Omgevingswet, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat er zal moeten worden gerealiseerd en wat dit betekent voor de informatievoorziening. Ook is inzichtelijk gemaakt met welke lopende projecten de verbinding moet worden gezocht. In de loop van 2018 is duidelijk geworden dat de wet in 2021 in werking treedt. Overijsel zoekt nadrukkelijk de verbinding met andere partijen, waaronder andere provincies om samen op te trekken. Overijssel richt zich momenteel op het identificeren van landelijke ontwikkelingen en mogelijke “no-regret” acties in afwachting van verdere afspraken en verduidelijking vanuit het Rijk waar we aan moeten voldoen.

In 2018 hebben wij verschillende uitvoeringsprogramma’s gefaciliteerd. Een voorbeeld is “Monitoring Bedrijventerreinen” met als vertrekpunt de bestuurlijke afspraken hierover tussen Provincie en gemeenten. Een belangrijke stap daarin voor de monitoring tools is het invoeren van een uniforme benadering rondom de vastlegging van de informatie. Verder is ondersteuning geboden bij diverse onderzoeken voor de programma's NEO en Blauwe Golf op het gebied van data en datamanagement .

Wij implementeren een digitale samenwerkingsomgeving. In 2018 is gestart met de realisatie van een digitale samenwerkingsomgeving voor o.a. INDU-ZERO, NEO. De eerste sites zijn inmiddels volledig in gebruik is genomen en worden vanuit leerperspectief als showcase gebruikt voor andere sites. Positief om te melden is dat de vraag groeit en er naast de bovengenoemde projecten ook samenwerkingsomgevingen worden geïmplementeerd voor Actualisering Omgevingsvisie, Asbestbodemsanering, Wet Bodembescherming naar Omgevingswet, Agrofood, Vechtverbinding, Omgevingswet, Zunasche heide en Regionale Energie Strategie.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.