Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Dit programma kent een omvang van € 40 miljoen en realiseert meer (internationale) bezoekers en meer bestedingen en daardoor meer banen. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287) met een bijdrage van € 10 miljoen. Dit bedrag investeren wij in een aantal  projecten binnen de 5 hoofdlijnen van het programma, waaronder marketing, produktinnovatie en kennisoverdracht aan ondernemers. De overige middelen worden door gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen (Europa, natuur- en cultuurorganisaties en kennisinstellingen)  ingebracht.

Acties

  1. Wij ondersteunen het Marketingprogramma Marketing Oost voor 2018 inclusief participatie in 3 metrolijnen van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen): Hanzesteden, Kastelen&buitenplaatsen en Water. Deze lijnen spelen in op de groei van het inkomend internationaal toerisme.
  2. Wij ondersteunen 6 tot 10 innovatieve cross-over projecten in een voor- en najaarstender op het gebied van sport, zorg, cultuur, natuur en agro&food. Deze productinnovaties maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoekers en inwoners.
  3. Overijssel is ook in 2018 5*-provincie voor fietsen (predicaat Landelijk Fietsplatform). Omdat sport, bewegen, gezondheid en vrije tijd samen komen in het programma van de stichting '365-dagen fietsen in Overijssel' ondersteunen wij dit programma met middelen uit de economische - en de mobiliteitsportefeuille ('Koersdocument Fiets'). Marketing Oost verwerkt het 5*-predicaat in haar marketingprogramma 2018, waarin fietsen in Overijssel een extra accent krijgt.
  4. Wij ondersteunen het programma voor ondernemers&onderwijs op basis van onderzoek in 2017 van Saxion Hogescholen (Hospitality Business School-HBS). Marketing Oost (incl. Kennispunt Oost) is projecttrekker.
  5. Wij onderzoeken de internationale samenwerking tussen vrijetijdsbedrijven en lokale/regionale overheden uit Veneto (It) en Catalunya (Esp) (met Overijssel de Europese top 3 vakantieregio 's ANWB) op de thema's: klimaatadaptatie, productinnovatie en duurzaam ondernemen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Het programma van Gastvrij Overijssel 2016-2019 is een succes. Wij informeerden u daarover met een aparte Statenbrief in de zomer van 2018 (PS/2018/772). De sector Gastvrij Overijssel laat voortreffelijke groeicijfers zien op werkgelegenheid, (internationale) bezoekers, overnachtingen en bestedingen. De NBTC 'metrolijnen' zijn succesvol.

Actie 2: Het stimuleren van productinnovatie via de provinciale PMPC-regeling is in 2018 goed op stoom gekomen. Er werden 10 projecten gehonoreerd.  Tot op heden werden 20 projecten gesteund met een investeringsomvang van € 5,3 miljoen. Deze cross-over-regeling is inmiddels elders in Nederland gekopieerd.

Actie 3: In 2018 werd 1.000 km aan mountainbikeroutes gerealiseerd. Het netwerk behoort tot de beste van Nederland. Aanvullend aan het huidige netwerk, als eerste in Nederland, zijn 6 'kromme sturen' routes voor wielrenners gerealiseerd.

Actie 4: Het TOTO programma is start gegaan met 125 deelnemers.

Actie 5: De internationale samenwerking en kennisuitwisseling met de 3 Europese topregio's krijgt een vervolg. Het bedrijfsleven neemt ons initiatief over.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het budget op deze prestatie is vrijwel uitgeput. Voor de afronding van het programma Gastvrij Overijssel 2016-2019 is toevoeging aan de jaarschijf 2019 gewenst.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 97.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ [PS/2016/287 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

In juni 2018 hebben wij een midtermbrief uitgebracht waaarin wij, naast ontwikkelingen in de sector, de resultaten 2016-2017 van het programma van Gastvrij Overijssel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020' hebben beschreven. Wij zagen mede gezien de goede resultaten geen aanleiding het programma inhoudelijk of financieel te wijzigen.