Personeelsgebonden lasten

Inleiding

In onderstaande tabel zijn de personeelsgebonden kosten weergegeven.

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Rekening

Primitieve

Begrotings

Actuele

Rekening

Verschil

begroting

wijziging

begroting

2017

2018

2018

2018

2018

2018

Totaal

60.961

62.605

352

62.957

61.898

1.058

Subtotaal

58.122

60.725

293

61.018

59.404

1.614

Salarislasten inclusief sociale lasten

54.064

57.096

1.643

58.739

55.165

3.573

Uitzendkrachten en externe deskundigheid

5.033

2.400

-33

2.367

5.516

-3.149

Overige gerelateerde personeelskosten*

-975

1.229

-1.317

-88

-1.277

1.189

Subtotaal

2.839

1.880

59

1.939

2.494

-555

Reis- en verblijfkosten

566

768

-22

746

591

155

Onkostenvergoedingen

130

7

-2

5

10

-5

Opleiding, studie, cursus, congressen

1.199

981

-29

952

887

66

Overige kosten

944

124

111

235

1.007

-772

* ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2018 € 63,0 miljoen. Van dit budget is € 1,1 miljoen niet tot besteding gekomen. Van dit saldo komt € 0,8 miljoen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2018. de resterende € 0,3 miljoen blijft ten gunste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, van waaruit de extra formatie voor de ontwikkelopgave wordt gedekt.

De gerealiseerde salarislasten zijn € 3,6 miljoen achtergebleven bij de raming. Van de 748 formatieplaatsen waren er op 31 december 725 bezet. Daarnaast zijn de opbrengsten van detachering van personeel en uitkeringen in verband met zwangerschappen en WAO € 1,2 miljoen hoger dan begroot.
Daartegenover staan hogere lasten voor inhuur van personeel, ter grootte van € 3,1 miljoen. Bovendien zijn de overige personeelsgebonden kosten € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Voor een deel van de hier verantwoorde kosten is het budget opgenomen onder de salarislasten en inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid.

Formatieontwikkeling 2013 - 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Formatieplan

787

736

774

762

766

748

Bezetting

749

695

720

705

715

725

Conform de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2018 wordt gestuurd op de omvang van de personeelsgebonden budgetten. Ter informatie blijven wij inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de formatie. Ten opzichte van 2017 is de formatie gedaald. Dit heeft vooral te maken met taken die zijn overgedragen aan de omgevingsdiensten.

Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel

Rekening

Primitieve

Begrotings

Actuele

Rekening

Verschil

begroting

wijziging

begroting

2017

2018

2018

2018

2018

2018

Totaal

1.873

2.429

0

2.429

1.811

618

Vergoeding PS-leden

775

805

-

805

770

35

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

859

820

-

820

783

36

Jaarwedde CdK

167

192

-

192

181

12

Voormalig personeel/seniorenbeleid

4

510

-

510

0

510

-

Salaris stagiaires

40

50

-

50

43

7

Bedrijfshulpverlening

28

52

-

52

34

18