Context

In de Statenbrief Agro & Food hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten voor duurzame ontwikkeling van de Agro & Food sector verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege haar belangrijke bijdrage aan de inrichting en kwaliteit van ons landelijk gebied. De dynamiek in deze sector is onverminderd hoog; externe (landelijke) ontwikkelingen hebben grote impact op deze sector, zoals de invoering van de PAS, marktontwikkelingen, eisen aan huisvesting en welzijn van dieren, de invoering van fosfaatrechten, enzovoort. Ons beleid is gericht op ondersteuning van de transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid. Dit kan betekenen dat we bestaande prestaties en instrumenten versterken, meer beleidsevaluaties uitvoeren gericht op doorontwikkeling en optimalisatie of (de uitvoering van) rijks- en Europese kaders beïnvloeden en vereenvoudigen. In onze beleidsontwikkeling betrekken wij zoveel mogelijk de hele Agro & Food keten. Om de (wetenschappelijke) kennis en professionaliteit hierbij eenduidig te ontsluiten, ondersteunen wij het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Acties

  1. Wij ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU), waaronder enkele verkenningen, veehouderij & gezondheid, transitie voedselbeleid, invoering Omgevingswet, natuurinclusieve landbouw, gebiedsgerichte verkaveling enzovoort.
  2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Toelichting op voortgang

In 2018 werkten we aan verschillende beleidsontwikkelingen.

Voor het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) is in IPO verband de gezamenlijke inzet besproken met het ministerie van LNV en met leden van de Europese Commissie en Europees Parlement. Provincies en ministerie gaan gezamenlijk het Nationaal Strategisch Plan 2021-2027 opstellen.

We dragen bij aan het landelijke onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden III in Overijssel. In 2018 heeft PS een voorbereidingsbesluit genomen voor een stop op de groei van de geitenhouderijbedrijven in Overijssel.

De transitie van het voedselbeleid is door het programma Agro & Food in een versnelling gekomen bij de Keten van Eten tour.

De evaluatie van het landbouwstructuurversterkingsbeleid is gestart en zal in 2019 worden afgerond.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en vroeg daarom weinig aandacht.

Wij ondersteunden het landelijke kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.