Context

Wij brengen doormiddel van het uitvoeren van het wettelijk instrument milieueffectrapportages de milieueffecten in beeld van voorgenomen provinciale plannen en projecten, om deze vervolgens mee te laten wegen in besluitvorming. Daarnaast toetsen en adviseren wij de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van andere initiatiefnemers wanneer wij daarbij een wettelijke taak hebben. Ook stemmen wij af met Duitsland wanneer er bij een m.e.r. sprake is van grensoverschrijdende milieueffecten.

Acties

  1. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van provinciale plannen en projecten in beeld aan de hand van milieueffectrapportages.
  2. Wij toetsen en adviseren de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van andere initiatiefnemers wanneer wij daarbij een wettelijke taak hebben.

Toelichting op voortgang

We gaven advies ter voorbereiding op de vergunningen en de Provinciale Inpassingsplannen voor projecten uit de Ontwikkelopgave N2000 en enkele wegenprojecten over de milieu-aspecten zoals opgenomen in het MER. Ook bij landelijke projecten als Lelystad Airport en de Nationale omgevingsvisie (NOVI) adviseerden wij.

De procedures voor de milieueffectrapportages rondden wij tijdig af zodat er geen vertragingen voor de projecten ontstonden. We waren betrokken bij de MER-procedure voor een ondergrondse hoogspanningskabel in Duitsland, vlakbij de Natura2000-gebieden Bergvennen en Punthuizen-Stroothuizen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.