Context

In 2018 zal het Rijk de studie naar ontwerp en raming uitvoeren. Tevens wordt in 2018 groot onderhoud uitgevoerd op de gehele N50 Hattemerbroek-Ramspol. Uitvoering wegvak Kampen Zuid-Kampen 2020. In 2018 zal middels een statenvoorstel de financiering van de bijdrage van de provincie worden geregeld.  De hoogte is afhankelijk van de bijdrage van andere partners maar is vanuit de regio maximaal 5 miljoen euro. Hierover vindt in 2017 besluitvorming plaats.

Acties

  1. Medewerking verlenen aan studie ontwerp en raming N50 Kampen Zuid-Kampen (trekker RWS). Middels statenvoorstel vaststellen provinciale bijdrage aan project (bijdrage regio is maximaal 5 miljoen euro).

Toelichting op voortgang

In 2018 is Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de Planstudie N50 Kampen-Zuid Kampen gestart (daadwerkelijke start met de Planstudie - januari 2019). In 2018 heeft de provincie tijdens het BO MIRT aan de minister gevraagd om extra verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen op de N50 gedeelte Kampen-Ramspol. Omdat het Rijk van mening is dat de N50 niet onveiliger is dan andere Rijks N-wegen is de minister niet ingegaan op ons verzoek. In de eerste helft van 2019 wordt meer duidelijk over de definitieve raming van het gedeelte N50 Kampen Zuid-Kampen. Mocht deze hoger uitvallen dan het huidige beschikbare budget dan is bestuurlijk overleg noodzakelijk om te kijken of versobering mogelijk is en zo nee hoe de meerkosten verdeeld moeten worden over Rijk en regio. Na een besluit hierover zal in 2019 een statenvoorstel over de financiering worden ingebracht.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Beïnvloeder.

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N50 / N307