Context

Het natuurbeleid is gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Hierdoor zijn wij in de volle breedte verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Het koersdocument natuur voor elkaar is een nieuwe bouwsteen voor de Natuurvisie waarin wij ons natuurbeleid vast leggen.  De Natuurvisie is onderdeel van de Omgevingsvisie.

Hierin hebben wij ons natuurbeleid geïntegreerd met ons economisch beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid.

Acties

  1. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners te peilen hoe de implementatie van de natuurvisie kan worden geoptimaliseerd.
  2. Op basis van ervaringen die wij opdoen bij de uitvoering van ons natuurbeleid bepalen we welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de jaarlijks actualisatie van de omgevingsvisie.
  3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’ , zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.

Toelichting op voortgang

Eind 2017 stelde u het vernieuwde natuurbeleid vast. De samenwerking met partners die tot stand kwam bij de ontwikkeling van het koersdocument “Natuur voor Elkaar” bouwden we in 2018 verder uit. Zo maakten we samen met onze partners een voortvarende start met de uitvoering van het programma ‘Natuur voor elkaar’. De acties die in het koersdocument zijn benoemd, brengen we samen in de praktijk. Prioritaire acties worden door verschillende partners getrokken, onder regie van een interbestuurlijke Taskforce en Stuurgroep. Begin 2018 organiseerden we een natuurcongres om de start van de uitvoering te markeren. Tevens legden we in 2018 de basis voor een natuurcongres dat begin 2019 plaatvond.

Daarnaast bleven we aangesloten op nationale ontwikkelingen. Zo stelden we samen met de andere provincies een wolvenprotocol op, om de terugkeer van de wolf in onze natuur in goede banen te leiden.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.