Context

Wij zijn het loket voor de verdeling van de beschikbare (Rijks)gelden ter verbetering van de regionale mobiliteit. In het verleden was dit de zogenaamde Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer die volgens een landelijke verdeelsleutel werd overgemaakt naar provincie en regio’s om de regionale mobiliteitsdoelen te realiseren. Met deze gelden werd onder meer het regionaal openbaar vervoer betaald, naast maatregelen die bijdragen aan de verkeersveiligheid of een betere bereikbaarheid (infrastructuur aanpassen of toevoegen maar ook bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding). Inmiddels is deze doeluitkering een decentralisatie uitkering verkeer en vervoer (nog altijd op basis van de oude BDU verdeelsleutel). Deze gelden komen niet langer gelabeld maar als onderdeel van de totale Rijksbijdrage in het provinciefonds.

Ook in deze nieuwe financiële context gebruiken we deze rijksgelden voor de regionale mobiliteitsopgaven waarbij de meerjarenprogramma’s uit de koersdocumenten en beleidsimpulsen leidend zijn. Het gaat hierbij om vele acties en maatregelen die passen binnen de inhoudelijke meerjarenprogramma’s. Overheden en / of partners kunnen de acties en maatregelen uitvoeren, waarbij wij of een gemeente altijd als subsidieloket en aanspreekpunt fungeert.

Acties

  1. Wij stellen in gezamenlijkheid met gemeenten het jaarlijkse bestedingsplan voor de inzet van de beschikbare regionale mobiliteitsgelden vast.
  2. We actualiseren in gezamenlijkheid met gemeenten een meerjarenuitvoeringsprogramma met acties en maatregelen en de financiering daarvan.

Toelichting op voortgang

Samen met de gemeenten in Overijssel hebben we het jaarlijkse bestedingsplan voor de inzet van beschikbare regionale mobiliteitsgelden opgesteld. Dit bestedingsplan is de basis voor het integraal meerjariguitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP). In het UVP zijn de projecten, acties en maatregelen van gemeenten en provincie opgenomen waarvoor financiële middelen uit de regionale mobiliteitsgelden beschikbaar zijn gesteld.

Het meerjarig uitvoeringsprogramma geeft een goed beeld van de mobiliteitsopgaven in de komende jaren en de daarvoor benodigde financiële middelen.

In 2018 is ruim 20,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit van het openbaar vervoer, fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt voor 2018 neer op circa 70 miljoen euro.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is regisseur om te komen tot een regionale mobiliteitsaanpak en (mede)financier van mobiliteitsmaatregelen en projecten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.