Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en natuurcollectieven leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Het betreft hier beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Binnen Natuurnetwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal hectares te beheren en te subsidiëren natuur de komende jaren mogelijk groter. Hiervoor zijn de uitkomsten uit de gebiedsprocessen bepalend. Wij stimuleren natuurbeheerders het beheer beter af te stemmen met natuurbeheerders in agrarisch gebied.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

In 2018 subsidieerden we het beheer van 47.682 hectare natuur. Ook actualiseerden we het Natuurbeheerplan. Omdat de inrichting van de natuur bij het Reevediep gereed is en het gebied begin 2019 wordt overgedragen, is dat gebied toegevoegd aan het Natuurbeheerplan. Daarmee kan ook in dat gebied subsidie voor beheer worden aangevraagd.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).