Context

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Gezamenlijk zorgen makers en podia voor vernieuwing van het aanbod en de aansluiting met dit publiek. Een gezond productieklimaat houdt het aanbod spannend en levendig en het houdt gevestigde instellingen en makers scherp.

De podia vormen een belangrijke schakel tussen het aanbod en publiek. Overijssel kent een fijnmazig netwerk van grote, middelgrote en kleine podia en filmhuizen. Wij stimuleren de Overijsselse podia bij te dragen aan ontwikkeling van hun eigen netwerk en het aanbod.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod ten minste vier producties mogelijk.
  2. Wij bewaken of de afspraken worden uitgevoerd die wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over de uitvoering van hun activiteitenprogramma's 2017-2018 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2017-2018 mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast bereiden wij het vervolg op deze regeling voor de periode 2019-2020 voor (zie ook prestatie 6.3.3).
  3. Wij bewaken of de prestatieafspraken worden uitgevoerd die wij in 2017 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2018-2019.
  4. Wij bewaken of de prestatieafspraken worden uitgevoerd die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
  5. Wij bewaken of de afspraken worden uitgevoerd die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Met de regeling 'Versterking Productieaanbod Overijssel' hebben wij acht producties mogelijk gemaakt, waaronder de voorstellingen 'Stork!'en 'Kleine Rampen' van TamTamObjektentheater.

Actie 2: Wij zetten in op versteviging van culturele instellingen met de regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling'. Wij hebben daarom onze onafhankelijke adviescommissie Cultuur gevraagd om de voortgangsrapportages te analyseren van de negen instellingen die subsidie van ons ontvingen vooor 2017-2018. Met de adviezen van de commissie konden de instellingen hun artistieke en zakelijke kwaliteit verder versterken.

In de zomer is de regeling opengesteld voor de periode 2019-2020.

Actie 3: De afspraken die wij met het OKTO hebben gemaakt liggen op koers. HIerbij gaat het om samenwerking tussen de aangesloten theaters, hun deskundigheidsbevordering en hun programmering van het zogeheten kwetsbaar aanbod. In november organiseerde het OKTO een inspirerende bijeenkomst voor Overijsselse culturele gezelschappen, waarbij door het bijeenbrengen van vraag (van makers) en aanbod (de podia) de samenwerking is versterkt.  De bijeenkomst leidt tot een aantal acties van het OKTO in 2019.

Actie 4: De afspraken die wij met Filmkenniscentrum voor 2018 hebben gemaakt zijn in uitvoering. In het najaar organiseerde Filmkeniscentrum samen met 15 Overijsselse filmhuizen de 3e editie van het  jaarlijkse Overijssels FilmFestival (OFF) . Het festival trok ruim 3000 bezoekers, die deels voor het eerst naar het filmhuis kwamen. Het festival droeg bij aan de landelijke zichtbaarheid van de Overijsselse filmhuizen, ook omdat het werd ondersteund door het landelijk Filmfonds.

Actie 5: De afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds,  zijn in uitvoering.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is nodig voor het uitvoeren van het cultuurprogramma 2017-2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 35.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

 Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 Cultuurnota 2017 - 2020