Context

Wij stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is, vast. Medio 2017 hebben wij dertien van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2018 stellen wij de overige twee beheerplannen vast. Op 1 januari 2017 is de verantwoordelijkheid overgedragen voor de vier beheerplannen in Overijssel die het ministerie van Economische Zaken heeft vastgesteld. Deze plannen passen wij in 2018 op enkele onderdelen aan (zodra eventuele beroepsprocedures zijn afgerond), zodat ze vergelijkbaar zijn met de vijftien bovengenoemde plannen. Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000. Zie ook prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000.

Acties

  1. Vaststellen beheerplannen Wierdense Veld en Bergvennen & Brecklenkampse Veld.
  2. Na afronding van de eventuele beroepsprocedures passen wij de vier overgedragen beheerplannen aan.

Toelichting op voortgang

De beheerplannen Wierdense Veld en Bergvennen & Brecklenkampse Veld zijn nog niet vastgesteld. Besloten is dit proces zo goed mogelijk af te stemmen op de gebiedsprocessen die in de gebieden plaatsvinden. Hierbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Vaststelling zal nu plaatsvinden in 2019. De beschikbare capaciteit is ingezet om de beheerplannen Rijntakken en de herziening van Engbertsdijksvenen af te ronden. Het beheerplan Rijntakken is eind 2018 vastgesteld. Engbertsdijksvenen is ambtelijk afgerond, de besluitvorming vindt plaats begin 2019.

In 2019 volgen nog kleine wijzigingen voor het beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. De beheerplannen voor de gebieden De Borkeld en Sallandse Heuvelrug zijn onherroepelijk. In 2019 zal gestart worden met een evaluatie van de beheerplannen om de volgende actualisatieronde voor te bereiden.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.