Context

Voor een deel van de landschapselementen is het beheer langjarig geregeld. In 2018 geven wij, onder voorbehoud van uw instemming, uitvoering aan de acties die genoemd zijn in het koersdocument. Binnen deze prestatie bespreken wij samen met organisaties en inwoners de beheeropgave in het landelijk gebied en stimuleren wij gebiedspartijen te komen tot een gebiedsaanbod voor het langjarig beheer van landschap. Het beheer binnen deze gebiedsafspraken financieren wij voor maximaal 25%. Daarnaast ondersteunen wij het vrijwillig landschapsbeheer met subsidies.

Acties

  1. Wij starten in circa vijf pilotgebieden met een nieuwe manier om het landschapsbeheer te organiseren. Dit doen wij op initiatief van en gezamenlijk met organisaties en inwoners de beheeropgave te bepalen en het gebiedsaanbod voor beheer voor maximaal 25% te financieren.
  2. Wij ondersteunen de organisatie van vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer. Daarnaast zoeken we naar andere manieren van ondersteuning zodat vrijwilligers structureel een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van het landschap.

Toelichting op voortgang

In nauwe samenwerking met Landschap Overijssel startten wij in 2018 met zeven pilots om leerervaringen op te doen voor een nieuwe aanpak landschapsbeheer. De pilots kennen samen een diversiteit in ligging in de provincie, raakvlakken met andere opgaven en betrokkenheid van de samenleving. In onze brief van 11 september (PS/2018/717) informeerden wij u dat de pilots meer tijd kosten dan was voorzien. Deze pilots lopen door tot medio 2019 en moeten leiden tot een nieuwe aanpak voor landschapsbeheer.

In 2018 ondersteunden wij vrijwilligers in het landschapsbeheer financieel. Daarnaast werkten we samen met onze partners aan een nieuwe aanpak om vrijwilligers te ondersteunen. Die aanpak kent de volgende speerpunten: permanent opleiden (o.a. voor nieuwe werkvelden natuur en gezondheid, burgerinitiatieven en groene schoolpleinen), modernisering vrijwilligerswerk, eigentijdse framing en meer jongeren aan de slag. Deze aanpak werken we verder uit in 2019.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.