Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. Wij werken samen met het Rijk en andere provincies aan de optimalisatie van het programma. Hierbij richten wij ons op een stabiel programma gericht op het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, de realisatie van de ontwikkelopgave en de (juridische) borging van het programma. In 2018 breekt een volgende mijlpaal aan, omdat op dat moment de eerste periode van drie jaar wordt afgerond en de tweede periode van drie jaar start.

Acties

  1. Implementeren van de landelijke herziening 2018 van de Programmatische Aanpak Stikstof.
  2. Actualiseren van 20 provinciale gebiedsanalyses als onderdeel van de landelijke herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof.
  3. Inhoudelijk bijdrage leveren aan de landelijke evaluatie van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

Het Europese Hof heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over het PAS. Een programmatische aanpak zoals het PAS past binnen de Europese regels, maar daar worden wel zware eisen aan gesteld. Of het PAS aan die eisen voldoet, is aan de nationale rechter. Op 14 februari 2019 heeft de zitting over dit vraagstuk plaatsgevonden bij de Raad van State. Ten tijde van de opstelling van dit jaarverslag was de datum van de uitspraak nog niet bekend. Besloten is de landelijke lopende herziening af te breken om een aantal verbeteringen door te voeren. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de juridische eisen die gesteld worden aan het programma. Daarom hebben wij de landelijke herziening nog niet kunnen implementeren. Omdat de herziening is uitgesteld, zijn de 20 provinciale gebiedsanalyses ook niet geactualiseerd.

Overijssel heeft wel een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de landelijke evaluatie. Deze is in november 2018 gepubliceerd.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] en bijbehorend besluit.