Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2018 zes (in 2016 en 2017 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

  • Gezond produceren
  • Duurzame voedselbodem
  • De stal van de toekomst
  • Waardevolle voedselketens
  • De boer als buur
  • Natuurrijk ondernemen

Ook ondersteunen we samen met Gelderland een netwerk gericht op groene eiwitten. Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten.

Acties

  1. Wij ondersteunen zes innovatielabs.
  2. Wij verstrekken 50 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.
  3. Wij steunen vijf businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.

Toelichting op voortgang

Eind 2018 ondersteunden we 7 innovatielabs. Eiwittransitie is als 7e innovatielab toegevoegd.

In 2018 verleenden we 82 kennisvouchers aan 47 aanvragers en ondersteunden we 8 businesscases op basis van de proof of conceptregeling.

We verleenden subsidie aan 6 projecten ter ondersteuning van de innovatielabs.

In het Innovatielab Natuurrijk ondernemen stimuleren we natuurinclusieve landbouw via diverse acties (zie toelichting bij prestatie 3.3.5).

De inzet van het kwaliteitsteam Agro & Food is tussentijds geëvalueerd en wordt voortgezet in 2019.

Het programma gaat in 2019 het laatste jaar in. Tot nu toe is de behoefte aan de financiering van leningen uit een fonds veel kleiner dan voorzien. De ondersteuning via subsidieregelingen is juist veel groter dan we dachten. We stellen voor om tegemoet te komen aan de behoefte uit de markt en de budgetten binnen het programma Agro & Food te herprioriteren volgens de gebleken behoefte. Dit betekent dat er geen of minder leningen verstrekt zullen worden, en dat er meer ruimte komt voor subsidies.

Financiën

De begroting in 2018 moest aansluiten bij het opengestelde subsidieplafond. Met name voor businesscases was het subsidieplafond in 2018 erg ruim om ondernemers te laten zien dat we nieuwe businesscases met innovaties gericht op verduurzaming van de agro en food keten van harte stimuleren. De jaarschijf 2018 heeft daardoor een restantbudget van € 2,3 miljoen. Omdat de vraag naar subsidies groter is dan de vraag naar leningen, en beide instrumenten evenwaardig aan elkaar zijn, stellen we voor om deze middelen in te zetten voor versterking van de subsidieregelingen in 2019. Hierdoor resteert er een lager budget voor fondsen, maar daarvan is de geconstateerde behoefte veel kleiner. Deze handelswijze past in de geest van het Statenvoorstel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 3.4.4 van de begroting 2019.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 3.4.4 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019 [PS/2016/508 ] (bijbehorend besluit).