Context

Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergen overleg met partners en inwoners aan de voorkant van idee tot realisatie. Tevens vergt dit experimenten, studies, workshops en dergelijke. Wij evalueren de samenwerking met onze partners periodiek en kwalitatief.

Acties

  1. Wij voeren strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. Wij bepalen gezamenlijk met de gemeenten en waterschappen de strategische agenda.
  2. Wij doen en stimuleren experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee ontwikkelen en verspreiden wij samen met partners kennis en passen deze kennis in de praktijk toe.
  3. Wij realiseren samen met partners projecten waar het provinciaal belang mee gediend is.

Toelichting op voortgang

We overleggen met gemeenten en waterschappen over lopende zaken en strategische onderwerpen zoals energietransitie, wonen, ontwikkelingen in het buitengebied en peilbesluiten. Ook de invoering van de Omgevingswet is een belangrijk onderwerp van gesprek (zie ook prestatie 1.1.7). Wij ondersteunen gemeenten waar nodig bij de procesvoorbereiding.

We ondersteunen projecten die van provinciaal belang zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, zoals een innovatieve inrichting van de openbare ruimte in Deventer en een plan van aanpak voor het gebied Beuseberger waterleiding in gemeente Hof van Twente.

We hebben onderzoek gedaan naar de verpaupering van recreatieparken (PS/2018/256 ) en een verkenning gedaan naar trends en nieuwe vormen van retail en ruimtelijk beleid (PS/2018/624).

Financiën

Binnen beleidsdoel 1.1 is € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie is € 0,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Deels wordt dit verklaard doordat een deel van de subsidieaanvragen voor effectuering ruimtelijk beleid in 2018 is aangevraagd en pas in 2019 wordt beschikt. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 68.000 mee te nemen naar 2019. Op de regeling leefbare kleine kernen is sinds 2016 € 1,2 miljoen geïnvesteerd. Deze regeling is in december 2018 beëindigd. Het resterende KVO-budget van € 157.000 zetten wij, in overeenstemming met de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het doel van deze middelen, vanaf 2019 in voor stimulering van ruimtelijke kwaliteit.

Resultaatbestemming

Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel. Het bedrag van € 68.000 voor de subsidieregeling Effectuering ruimtelijk beleid maakt deel uit van dat voorstel.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 157.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Stadsranden, groene omgeving en leefbaarheid [PS/2012/8 ] (bijbehorend besluit).