Context

Afgelopen jaren is door regionale overheden en maatschappelijke organisaties -in samenhang met het nationale Deltaprogamma- een strategie en werkprogramma opgesteld voor zoetwatervoorziening in Oost-Nederland. Kern van de strategie is zuinig watergebruik en voorraadvorming van grond- en oppervlaktewater. De komende jaren voeren wij met onze partners in Rijn-Oost verband de deltabeslissing Zoetwatervoorziening en de bestuursovereenkomst tussen regio en Rijk van september 2015 uit. Hierbij is een relatie met de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur/Natura 2000 (prestatie 8.1.2 ). Daarnaast implementeren we Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, zie ook (prestatie 1.4.2 ) en (prestatie 1.1.5).

Acties

  1. Wij voeren de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland en Werkprogramma Zoetwatervoorziening hoge Zandgronden uit.
  2. Wij voeren conform de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland een tussenevaluatie uit samen met de partners.

Toelichting op voortgang

Uit de tussenevaluatie van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland is gebleken dat er naar verwachting vertraging is bij de uitvoering van de zoetwatermaatregelen door de provincie Overijssel. Het betreft zoetwatermaatregelen in een 2-tal verbetervoorstellen EHS. (prestatie 8.1.2). De vertraging wordt veroorzaakt omdat realisatie in de betreffende gebieden alleen op vrijwillige basis plaatsvindt. Of dit uitstel ook financiële gevolgen heeft wordt momenteel onderzocht.

Onze partners uit de terreinbeherende organisaties en land en tuinbouw hebben een werkprogramma opgesteld voor het uitvoeren van hun deel van de bestuursovereenkomst. Om deze werkprogramma's uit te voeren hebben wij eind 2018 de subsidieregeling Zoetwatervoorzieningen voor terreinbeherende natuurorganisaties opengesteld. Ondersteuning van de landbouw loopt via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (zie prestatie 1.5.2).

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op grond van de Waterwet hebben we een kaderstellende taak. Voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2021

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.