Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens (voertuig-weg benadering), om het fietsgebruik te stimuleren. Deze benadering delen we en werken we uit met onze partners (gemeenten en Rijk) en stakeholders (fiets gerelateerde belangenorganisaties zoals Fietsersbond en ANWB) en -nieuwe- fietsgebruikers. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties (waaronder de trein- en busstations) vergemakkelijken we de overstap zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransportmiddel voor langere afstandverplaatsingen en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Met het programma Beter Benutten en de integrale mobiliteitsaanpak met de gemeenten zetten we ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op vergroting van het aandeel fietsgebruik in het woon-werk verkeer.

Acties

  1. Wij actualiseren de regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied en voeren deze uit.
  2. Wij voeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied uit.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Fietsinfrastructuur.  Aan de hand van het vastgestelde Kernnet Fiets Overijssel (van ca. 4500km) zijn de ingediende fiets-infraprojecten 2019 beoordeeld en gesubsidieerd (regionale mobiliteitsgelden UVP). Op een geprioriteerd deel van het Kernnet heeft een eerste schouw plaatsgevonden van verbetermaatregelen met een globale kostenraming. Voor onderdelen van de F35 zijn ook in 2018 planstudies gestart of gerealiseerd. De planstudie voor een snelfietsroute Zwolle-Dalfsen is afgerond. Ook het ministerie van I&W heeft in 2018 middelen beschikbaar gesteld voor delen van de F35, de fietssnelweg Zwolle-Hattem en een aantal fietsenstallingen bij het station Hengelo.

Mens/gedrag. Er is breed gewerkt aan fietsstimulering. Vanuit 365 dagen fietsen in Overijssel zijn onder andere gemeentelijke fietspromotieweken ondersteund. Met de werkgeversaanpak is de slogan 'Fietsen Werkt' uitgerold. Gecombineerd met o.a. gezondheidsbevordering is project Happy Life in de gemeenten Deventer, Almelo en Enschede gestart. Voor de doelgroep 12-18 jarigen hebben Universiteiten (UT e.a.) het project Bike 2 school uitgevoerd; op zoek naar invloedsfactoren om fietsgebruik van jongeren in Overijssel, Limburg en Noord-Brabant te stimuleren. Gericht op ouderen is in 4 gemeenten het landelijk project Doortrappen gestart. Een overzicht van succesvolle of kansrijke fietsstimuleringsprojecten wordt in overleg met I&W opgesteld onder de naam Groentewinkel.

Voertuig/fiets: projecten op het gebied van I-VRI's, Apps/Mobilty as a service (MAAS) en talking traffic zijn in ontwikkeling. De vrachtfiets voor de stedelijke distributie in 2018 wordt op beperkte schaal ingezet. In Zwolle is een (nieuw) fietsdeelsysteem mede gefinancierd en gestart.

Het project Bike Innovation Transport Systeem (BITS) dat samen met ca. 10 Europese partnersteden/organisaties opgesteld is is gehonoreerd voor Europese cofinanciering. Omdat meer fietsen en minder autogebruik CO2 bespaart is een CO2 dashboard ontwikkeld om de relatie tussen autogebruik en fietsgebruik voor de CO2 uitstoot te tonen.

Monitoring. In overleg met de gemeenten is een eigen meerjarig provinciale fietsmonitoring opgestart voor de periode 2018 -2021. In 2018 is op 500 punten van het Kernnet Fiets gemonitord. Hiermee komen we tot betere gegevens over het fietsgebruik.

Actie 2

Binnen het vastgestelde fietsstimuleringsprogramma Overijsel hebben wij in 2018 diverse deelprogramma's en projecten gestart en uitgevoerd. Verbindingen zijn gelegd met vrijetijdseconomie, het vervolg programma op Beter Benutten, Slimme en Duurzame Mobiliteit, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, goederen vervoer, gezondheid, sociale kwaliteit.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft  de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (subsidie).

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Motie Nijhof c.s. - Bestemming vrijvallende financiële middelen bezuiniging N340 N377 van PVV, PvdA, VVD, D66, GL, SGP, CDA en CU. [PS/2014/397]

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Koersdocument Fiets Overijssel [PS/2015/2 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

www.fietssnelwegf35.nl