Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling. In 2012 hebben wij met incidentele middelen een uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking 2012 - 2015 opgesteld. De uitvoering hiervan loopt tot en met 2018. Landbouwstructuurversterking hebben wij ook opgenomen als prioriteit in het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2014 - 2020).

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige planmatige kavelruilprojecten uit, met als doel een landbouwkundige structuurverbetering van minimaal 11.200 ha te bereiken eind 2018.
  2. Wij voeren 10 wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2018 drie in de afrondingsfase zijn.
  3. In 2018 verkennen wij welk vervolg nodig is op het uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking.

Toelichting op voortgang

We hebben tot eind 2018, 5.500 hectare aan vrijwillige kavelruilprojecten afgerond binnen 9 projecten. Momenteel lopen er nog 14 projecten. Een aantal integrale verkavelingen is vertraagd vanwege ontwikkelingen in samenhangende projecten, zoals de ontwikkelopgave of wegenprojecten. Een aantal projecten is pas recent opgestart. Naar verwachting zijn eind 2021 alle projecten afgerond met een totale landbouwkundige structuurverbetering van circa 16.000 hectare.

De projecten Saasveld-Gammelke en Losser zijn in 2018 afgerond. Het project Enschede-noord Lonnekerland heeft lichte vertraging opgelopen door de behandeling van een beroepszaak en wordt begin 2019 afgerond. Daarnaast lopen nog 5 wettelijke verkavelingsprojecten door.

Momenteel voeren wij een evaluatie uit van het uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking. Op basis van deze evaluatie adviseren wij u in 2019 over een vervolgaanpak voor vrijwillige verkaveling.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.