Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.

In 2014 is in het kader van Kracht van Overijssel begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. In 2015 is de 1e Tranche van het KvO-project (54 locaties) en in 2016 is de 2e Tranche (64 locaties) afgerond. De 3e tranche van 82 locaties gaat in 2017 in uitvoering en wordt in hetzelfde jaar afgerond.

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering door de gemeenten Hof van Twente, Wierden, Rijsen-Holten, Borne, Twenterand en Haaksbergen met de provincie ondertekend.

Acties

  1. Wij ronden 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen van 82 locaties financieel af en sluiten daarmee het totale KvO-project af.
  2. Afronding van de asbestsanering Gijmink B.
  3. Afronding koppelpilot asbest bodem- asbest daken Gijmink B.
  4. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2020/2022.
  5. Uitvoering en monitoring projectplan samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering.

Toelichting op voortgang

We sloten de 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen financieel af. Daarmee sloten we het totale KvO-project af.

De asbestsanering Gijmink B hebben we nog niet kunnen afronden door de problematiek rondom de monumentale bomen en de riolering. De uitvoering loopt door tot eind 2019.

Binnen de koppelpilot asbest bodem - asbestdaken Gijmink B konden we zes van de 30 daken niet afronden. De uitvoering hiervan loopt door in 2019.

We voerden het projectplan asbestbodemsanering 2016-2020/2022 conform planning uit.

We hebben de samenwerkingsovereenkomst asbestbodem opgesteld. We monitoren de uitvoering.

Financiën

Er zijn in 2018 meer kosten gemaakt voor koppelpilots asbestbodemsanering in de diverse gemeenten, afronding van de uitvoering asbest 3e tranche en in 2018 zijn kosten gemaakt voor de inrichting van het projectbureau dat de uitvoering van het programma asbestbodemsanering 2016-2022 heeft voorbereid. De overschrijding wordt gedekt door de reguliere onttrekking uit de resereve bodemsanering.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939 ] (bijbehorend besluit).