Context

De betaalbaarheid van het openbaar vervoer in Overijssel (maar ook elders in Nederland) staat onder druk door toenemende kosten, afnemende rijkssubsidies en achterblijvende reizigersopbrengsten. In 2014 is door uw Staten besloten tot een herijking/ombouw van het OV met als doel om binnen 5 jaar tot een begrotingsevenwicht te komen. Om dit te bereiken zal de rol van het openbaar vervoer binnen de totale mobiliteit in de huidige samenleving opnieuw gedefinieerd worden. Uitgangspunt is wel dat er fors bezuinigd moet worden op het bestaande voorzieningenniveau. Het regionale kernnet OV, bestaande uit treinverbindingen en sterke buslijnen zal daarbij zoveel mogelijk worden ontzien en juist worden gebruikt om hogere reizigersopbrengsten te realiseren. Daarbuiten zal samen met gemeenten, samenleving en marktpartijen gezocht moeten worden naar alternatieve mobiliteitsoplossingen. Per saldo dient een goed en door reizigers gewaardeerd mobiliteitssysteem te ontstaan. In het in 2016 door PS vastgestelde koersdocument OV en bijbehorend besluit is bovenstaande op hoofdlijnen inhoudelijk en procesmatig vastgelegd. De ingezette koers heeft inmiddels tot het gewenste resultaat geleid.  De transitie van openbaar vervoer naar alternatieve vormen van mobiliteit , zoals beschreven in het Koersdocument OV maar ook de andere koersdocument zoals Fiets en Auto, geeft invulling aan een integrale mobiliteitsaanpak die wij samen met de partners vormgeven en vindt zijn realisatie in het gezamenlijke uitvoeringsprogramma van de diverse koersdocumenten.