Context

Ons programma voor streektaal en streekcultuur wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Historisch Centrum Overijssel, tevens bewaarplaats van het provinciaal archief. Binnen dit programma zien we een belangrijke rol voor de verbinding met lokale partijen, waaronder de vele historische verenigingen, musea en oudheidskamers die Overijssel rijk is. Kennis en deskundigheidsbevordering voor beheer en ontsluiting van de meer dan honderd museale collecties, die over het algemeen door vrijwilligers worden beheerd, is daarbij een punt van aandacht. Daarin zien we ook een taak voor de drie grote musea die wij ondersteunen (zie prestatie 6.2.1).

Samen met de andere Nedersaksische overheden zetten we ons in voor het behoud van onze streektalen. Door projecten mogelijk te maken waarin materieel en immaterieel erfgoed wordt samengebracht stimuleren we dat erfgoed wordt behouden en dat het verhaal van Overijssel wordt doorverteld door de vele particulieren, organisaties en stichtingen die zich hier in Overijssel voor inzetten.

Acties

  1. Met de regeling Verhaal van Overijssel maken wij de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk.
  2. Wij maken afspraken met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over onze rol en betrokkenheid bij de Koloniën van Weldadigheid voor UNESCO-Werelderfgoed.
  3. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provinciebrede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Ter uitvoering van de motie Beukers c.s. (Cultuurnota Overijssel 2017 - 2020) oormerken we voor het programma voor streektaal en streekcultuur een (jaarlijks) budget van € 340.000 ten laste van de structurele middelen.
  4. Wij organiseren afstemming met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal en wij willen hieraan in een symposium of festival aandacht geven.
  5. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen.
  6. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Toelichting op voortgang

Actie 1: Wij hebben met de regeling 'Verhaal van Overijssel' 28 projecten mogelijk gemaakt, waaronder: '10e Geert Groote Dag', Voorstelling 'de Wilde Deerne', 'Streektaalblad Wiesneus voor Overijsselse scholen', 'Herinrichting Historisch Museum Vriezenveen, fase 2' en 'Streekcultuur en streektaalfestival Zunnewende 2018'.

Actie 2: In juni 2018 boog het Werelderfgoedcomité UNESCO zich in Bahrein over de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid. Het oordeel was dat de Koloniën van Weldadigheid potentieel werelderfgoedwaardig zijn. Het comité heeft Nederland en België uitgenodigd om het dossier binnen drie jaar aan te scherpen en opnieuw voor te leggen. De provincie ondersteunt de voordracht actief en stelde voor de extra kosten voor de aanpassing van het dossier € 27.103 beschikbaar.

Actie 3: De afspraken die wij met het Historisch Centrum Overijssel hebben gemaakt, zijn nagekomen. Het Historisch Centrum Overijssel is ook verantwoordelijk voor het Twentehoes. Dit centrum voor Twentse taal en cultuur opende in september in de bibliotheek van Hengelo haar deuren. Het HCO ontvangt voor de uitvoering van het Twentehoes een extra bijdrage van €40.000 per jaar (tot en met 2020).

Actie 4: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben op 10 oktober  tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis te Zwolle een convenant ondertekend. Hiermee spreken zij af dat zij samenwerken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Het Nedersaksisch is een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland en kent zeven hoofdvarianten, waaronder het Twents, Sallands en Gronings. Het Nedersaksisch telt in Nederland naar schatting anderhalf miljoen sprekers.

Actie 5: In 2018 startte het onderzoek naar de mogelijkheden van kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidskamers en historische verenigingen. In 2019 wordt dit onderzoek afgerond.

Actie 6: Wij hebben 84 projecten mogelijk gemaakt met een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) dat samen met het Prins Bernard Cultuurfonds wordt uitgevoerd.

Financiën

Resultaatbestemming

Deze wijziging betreft in 2018 aangevraagde subsidie die in 2019 beschikt mag worden.

Wij stellen u voor een bedrag van € 41.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.1.3.

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is nodig voor het uitvoeren van het cultuurprogramma 2017-2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 126.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.1.3 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 Cultuurnota 2017 - 2020