Context

Op basis van de Koersdocumenten en Beleidsimpulsen maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners.

Acties

  1. Wij werken het Koersdocument Fiets uit in dynamische uitvoeringsprogramma's die wij jaarlijks actualiseren.
  2. Wij werken het Koersdocument Openbaar Vervoer uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.
  3. Wij stellen het Koersdocument Auto op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.
  4. Wij stellen het Koersdocument Goederenvervoer en logistiek op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma.
  5. Wij werken, in gezamenlijkheid met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit in integrale meerjarige actieprogramma's, die wij jaarlijks actualiseren.
  6. Wij verkennen kansen en mogelijkheden op nieuwe mobiliteitsthema's.

Toelichting op voortgang

De genoemde uitvoeringsprogramma's per koersdocument zijn niet in de vorm van een individueel eindproduct uitgewerkt. In overleg en in afstemming met de gemeenten/partners is besloten om jaarlijks één integraal dynamisch meerjarenprogramma Mobiliteit te maken. Hierdoor signaleren we sneller overlap en verbinden we acties en maatregelen over de mobiliteitsthema's heen.

Financiën

Realisatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2018 is hoger dan het geraamde budget op deze prestatie. Deze overschrijding wordt gecompenseerd met het budget Subsidieregeling Mobiliteit (4.1.5) binnen het beleidsdoel 4.1.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2020 van prestatie 4.1.3 in de begroting 2019 te verlagen met € 338.000 onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid [PS/2016/781 ] (bijbehorend besluit).