Context

In (het koersdocument dat is ontwikkeld als bouwsteen voor) de provinciale natuurvisie is een aanpak uitgewerkt om natuur en economie meer te verbinden. Samen met onze partners hebben we bepaald dat het toewerken naar een natuurinclusieve landbouw en het bieden van experimenteerruimte daarbij prioriteit heeft.

Acties

  1. Aansluitend op ons programma Agro & Food ontwikkelen we samen met onze partners een aanpak om toe te groeien naar een Natuurinclusieve landbouw. In 2018 starten we een aantal pilots op rond dit thema.
  2. Wij verkennen of we experimenteerruimte kunnen bieden voor initiatieven met een duidelijke plus voor natuur en economie, die niet passen binnen bestaande regels en procedures.
  3. Wij ondersteunen een netwerk van Overijsselse bedrijven die koploper zijn in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal (Natural Captains).
  4. Wij brengen in beeld welke diensten en producten de natuur in Overijssel levert, op welke onderdelen dit natuurlijk kapitaal toeneemt of afneemt en hoe de vraag is naar deze diensten en producten.
  5. Wij verkennen kansen voor vergroening van bedrijventerreinen.

Toelichting op voortgang

In aansluiting op het Agro & Food programma startten we in 2018 samen met partners vier pilots om een aanpak voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen. Voor één pilot resulteerde dat in twee kennisvouchersaanvragen. De andere pilots hebben meer tijd nodig om hun aanvraag concreter te maken. Deze aanvragen zijn doorgeschoven naar 2019. Daarnaast ontwikkelden wij een trainingsaanbod voor geïnteresseerden in voedselbossen en een stimuleringstraject voor natuurbeheer en ondernemerschap.

Binnen het project "experimenteerruimte" ondersteunden we vijf pilots waarin gezocht is naar oplossingen voor specifieke PAS-knelpunten, knelpunten in de Wet Natuurbescherming (herplantplicht, soortenbescherming) en in de regelgeving rond Natuurcompensatie. De beleidsregel voor herplantplicht zal worden aangepast voor voedselbossen op landbouwgrond.

We ondersteunden het netwerk van ondernemers (Natural Captains) die koploper zijn in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal met een provinciebreed onderzoek naar groene kansen. De koplopers denken mee over het vervolg van het vergroenen van sectoren. Netwerkvorming onder ondernemers vergt meer tijd.

Met een provinciebreed onderzoek voor de landbouw, bedrijventerreinen en recreatie brachten we in beeld welke groene kansen en goede praktijkvoorbeelden er zijn in Overijssel. We stelden drie actieplannen op om meer ondernemers te stimuleren tot groene maatregelen. Om aan de kennisvraag van ondernemers te voldoen organiseerden we masterclasses en werkten we samen met sectororganisaties zoals LTO en Gastvrij Overijssel.

In 2018 gaven we een impuls aan de vergroening van bedrijventerreinen door bestuurlijk overleg met gemeenten over tijdelijke natuur bij het herprogrammeren van bedrijventerreinen. Ook vormden we een coalitie met de Herstructureringsmaatschappij. We ondersteunden het bedrijventerrein Hessenpoort bij het vergroenen met een bloemenweide. Met het Businesspark XL Almelo voerden we verkennende gesprekken over vergroening. Daarnaast hadden we op het symposium Groene en klimaatbestendige steden en dorpen een aparte  bedrijventerreinenpresentatie.

Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft u de motie Bakker om minimaal vijf gescheperde schaapskuddes te ondersteunen (PS/2017/633) aangenomen. Deze subsidie is bij deze prestatie ondergebracht.

Financiën

Zoals inhoudelijk toegelicht vergt netwerkvorming onder ondernemers (Natural Captains) meer tijd. Als gevolg hiervan zijn voor deze actie niet alle middelen besteed.

Onder deze prestatie wordt de subsidieregeling verantwoord waarmee gescheperde schaapskuddes worden ondersteund (motie Bakker van juli 2017, ondersteuning van vijf schaapskuddes). In 2018 zijn drie van de vijf subsidieaanvragen voor deze regeling positief beschikt. De overige twee worden in 2019 beschikt.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: