Context

Wij hebben in 2017 met gemeenten afspraken gemaakt over het in balans brengen van vraag/aanbod voor bedrijventerreinen. Deze afspraken monitoren wij via halfjaarlijkse regionale afstemmingsoverleggen. Ook voeren wij tweejaarlijks een prognoseonderzoek uit om vraag/aanbod goed in beeld te blijven houden. Wij verwachten dat de afstemmingsoverleggen ook ruimte bieden voor actuele vraagstukken op het gebied van kantoren en detailhandel.

In 2015 is de landelijke Retailagenda van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het compacter maken en vitaal houden van winkelgebieden. Deze uitdaging ligt met name op lokaal niveau. Overijsselse gemeenten hebben hiervoor Retaildeals afgesloten en beloven daarin dat ze stakeholders betrekken in hun besluitvorming, een concreet actieplan maken, hierbij keuzes maken in kernwinkelgebied en dit regionaal afstemmen. Wij sturen op samenwerking en kennisuitwisseling.

In maart 2015 is de landelijke Retailagenda officieel van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het compacter maken en vitaal houden van winkelgebieden. Deze uitdaging ligt met name op lokaal niveau. Overijsselse gemeenten hebben hiervoor Retaildeals afgesloten en beloven daarin dat ze stakeholders betrekken in hun besluitvorming, een concreet actieplan maken, hierbij keuzes maken in kernwinkelgebied en dit regionaal afstemmen. Wij sturen op samenwerking tussen gemeenten en stakeholders en kennisuitwisseling. Daarnaast faciliteren wij deze kennis door het opzetten van pilots en het verzamelen en beschikbaar maken van data.

Acties

  1. Wij monitoren de uitvoering van de met gemeenten gemaakte programmeringsafspraken bedrijventerreinen.
  2. Wij geven uitvoering aan de gemaakte afspraken in onze Retaildeal en doen dat door provinciebrede informatie-uitwisseling, regionale afstemming en het stimuleren van gemeenten en ondernemers.
  3. Wij oriënteren ons, in navolging van het succesvolle kantorenconvenant met de gemeente Zwolle en de HMO, op een kantorenconvenant met overige kantoorgemeenten.
  4. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen wordt gerealiseerd door kritisch te kijken naar het toevoegen van bedrijventerreinen, door corrigerende maatregelen en door een hoge uitgifte in 2018 van bestaande percelen. Om de overcapacitieit tijdelijk te reduceren worden er zonneparken gerealiseerd. Hierdoor is de voorraad van bedrijventerreinen sterk afgenomen. Deze maatregelen worden besproken in het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg.

Actie 2: De Nationale retailagenda die in 2015 van start is gegaan is per 01.01.2018 voortgezet voor een periode van 2 jaar, met een optie tot verlenging tot eind 2021. In 2018 is via het Retailplatform Overijssel aandacht besteed aan het bevorderen van ondernemerschap bij retailers. Daarnaast is een Duits-Nederlands retailcongres georganiseerd waarin ervaringen met retail aan beide zijden van de grens centraal stond. Ook heeft een evaluatie plaatsgevonden van de provinciale retaildeal, waarover wij u in september 2018 hebben geïnformeerd (PS/2018/797). Tot slot zijn actuele ontwikkelingen in de retail met ruimtelijke effecten in beeld gebracht. De komende periode worden de consequenties daarvan besproken met partijen in het veld.

Actie 3: De HMO constateert dat de mismatch tussen kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige kantoorruimte in Almelo en Hengelo binnenstedelijk is en samenhangt met de retailproblematiek. Met beide gemeenten zijn intentieovereenkomsten getekend om zowel voor de kantoren- als retailproblematiek samen stappen te zetten. In de gemeente Deventer speelt hetzelfde voor de stationsomgeving, binnenkort wordt hier ook een intentieovereenkomst afgesloten.

Actie 4: De HMO heeft In 2018 geïnvesteerd in alle type werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en binnensteden). Onder andere op de volgende plekken heeft de HMO geïnvesteerd: Hasselt (Zwarte Water), Deventer (Alexander Hegius Gymnasium), Hengelo (Lambertuspassage), Zwolle (Broerenkwartier), Raalte (spoorzone Oost), Oldenzaal (aankoop PostNL), Staphorst (Talen) en Olst-Wijhe (De Enk). Daarnaast zijn ze in de topwerklocaties Kennispark, High Tech Systems Park (o.a. gebouw N), Polymer Science Park, Technology Base Twente en Deventer Open Innovatie Center (AkzoNobel vestiging) aan het investeren.

Financiën

 

Resultaatbestemming

Uit de jaarrekening 2018 van de HMO blijkt dat het eigen vermogen € 2,0 miljoen lager is dan het door ons gestorte kapitaal, ter grootte van € 43,8 miljoen. De voorziening HMO hebben wij om die reden verhoogd van € 0,9 miljoen naar € 2,0 miljoen. Het nadeel van € 0,9 miljoen in 2018 willen wij dekken vanuit de daarvoor bestemde middelen in de Algemene Financieringsreserve.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Algemene Financieringsreserve ter dekking van de aanvullende storting in de Voorziening HMO.

Deze resultaatbestemming wordt verwerkt onder KT20.

Begrotingswijziging GS

Het restant budget is noodzakelijk voor het voortzetten van het programma, waarvan de activiteiten doorlopen in het jaar 2019. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 171.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij  Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Doorzettingskracht Bedrijventerreinen en financiering vervolguitvoering werklocaties [PS/2017/290 ] (bijbehorend besluit).