Context

Uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de planperiode 2016 - 2021 is een wettelijke taak. De kaders zijn eind 2015 vastgelegd in het Stroomgebiedsbeheerplan Rijn en de partiële herziening van de Omgevingsvisie Overijssel voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico's. In de periode tot en met 2021 worden de geplande Kaderrichtlijn Water-maatregelen uitgevoerd. De waterschappen doen dit voor het oppervlaktewater, de provincie samen met partners voor het grondwater. De komende jaren doen wij dit door:

  • Actualisatie en uitvoering gebiedsdossiers voor bescherming drinkwateronttrekkingen.
  • Samen met de waterschappen formuleren en vaststellen doelen “overige wateren" (wateren waarvoor geen rapportageverplichting in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water geldt).
  • Monitoren uitvoering maatregelen Europese Kaderrichtlijn Water.
  • Voorbereiden laatste planperiode Kaderrichtlijn Water (2022 – 2027).
  • Afstemmen met en stimuleren van de uitvoering Deltaplan Agrarisch Waterbeheer door de landbouwsector (plattelandsontwikkelingsprogramma, POP 3). Hier liggen relaties met de prestatie 8.1.2 en Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000.

Acties

  1. Wij voeren de intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater uit (heeft een relatie met prestatie 1.5.1).
  2. Wij cofinancieren subsidies voor initiatieven in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, samen met waterschappen (heeft ook relatie met prestatie 1.5.1 en prestatie 1.5.3).
  3. Wij werken doelen "overige wateren' samen met de waterschappen uit. Dit betreft de wateren waarvoor geen rapportageverplichting in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water geldt.
  4. Wij werken de strategie waterkwaliteit uit.

Toelichting op voortgang

We nemen ambtelijk en bestuurlijk actief deel aan de uitwerking van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Zo hebben we samen met de waterschappen eind 2018 een subsidietender voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel opengesteld. Het beschikbare budget is € 2,3 mln. Er zijn 5 aanvragen binnengekomen.

De waterschappen hebben in 2018 een eerste uitwerking gemaakt van de "Doelen overige wateren". In de beleidsbrief water (PS/2018/1013) bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het beleidsveld water en waterkwaliteit.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn regisseur op basis van onze wettelijke taak en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.