Context

Met de Portal Overjissel  zijn grote stappen gezet in het vergroten van de transparantie door middel van digitalisering Planning & Control cyclus. Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Met Provinciale Staten gaan we het gesprek aan om de betekenis van onze Planning & Control cyclus verder te vergroten.  Vervolgacties stemmen wij met de auditcommissie af.

Acties

  1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over een meer betekenisvolle Planning & Control cyclus.

Toelichting op voortgang

Bij de Perspectiefnota 2018 is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een betekenisvolle(re) P&C cyclus. Doelstellingen waren onder andere: minder omvangrijk, meer gericht op de essenties, minder bureaucratisch en meer gericht op het gesprek. Het afgelopen jaar is een voorstel voor de betekenisvolle P&C cyclus ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Auditcommissie. Op 31 oktober jl. is tijdens een Statenbrede sessie de ontwikkelrichting gedeeld en besproken. Begin 2019 is door de Auditcommissie een brief verstuurd als afsluiting van het ontwikkeltraject. In deze brief wordt de betekenisvolle P&C-cyclus kort toegelicht en worden aandachtspunten meegegeven voor een succesvol vervolg. De coalitie kan hiermee invulling geven aan een betekenisvolle P&C cyclus. Implementatie vindt plaats op basis van de richting die wordt gegeven in het nieuwe coalitieakkoord met ingang van de Begroting 2020.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.