Context

Wij hebben ons via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 met het Rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs gecommitteerd aan goed cultuuronderwijs. Daarmee moet je vroeg beginnen. Voor de echte verankering investeren overheden en cultuuronderwijs in de kennis en expertise in de scholen voor primair onderwijs in plaats van in meer aanbod of in intermediaire structuren. Onze partners hierin zijn gemeenten, scholen, het Rijk, Rijnbrink en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met onze gezamenlijke inzet, betrokkenheid en middelen komt er samenhang in de afzonderlijke activiteiten van onze partners en bieden we een cultuureducatieprogramma waarin kwaliteit voorop staat. Door te participeren in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we de deelname van 21 Overijsselse gemeenten bereikt.

Acties

  1. Wij streven ernaar om met ten minste acht gemeenten en betrokken onderwijsinstellingen voor langere termijn afspraken te maken over cultuuronderwijs in Overijssel.
  2. Wij communiceren actief over de vruchten van goed cultuuronderwijs, om zo nog meer scholen te overtuigen mee te doen met het Overijssels Cultuureducatieprogramma.

Toelichting op voortgang

Wij hebben samen met gemeenten, primair onderwijs en culturele instellingen verschillende acties uitgevoerd inzake goed cultuuronderwijs in Overijssel.  Voorbeelden hiervan zijn een inspiratiebijeenkomst op 8 oktober, het opstellen van een inspiratiepaper, het samenstellen van een Comité van Aanbeveling en het bouwen aan het draagvlak. Leden van het Comité van aanbeveling zijn o.a. hoogleraar neuropsychologie prof.dr. Erik Scherder, wethouder Jan Uitslag van Dalfsen en voorzitter college van bestuur van het CIBAP Coby Zandbergen.

Dit alles heeft geleid tot een concept bestuurlijk kader cultuur en onderwijs, dat naar verwachting in het voorjaar van 2019 door ten minste 15 gemeenten, 30 schoolbesturen en de provincie wordt ondertekend. Met deze acties proberen wij ook nog meer scholen deel te laten nemen aan het Overijsselse Cultuureducatieprogramma.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 betreft communicatiebudget is nodig voor het realiseren van het cultuurbeleid 2017-2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020  Cultuurnota 2017 - 2020