Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten.

Acties

  1. Wij actualiseren het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 juli.
  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 voor 1 november op.
  3. Wij zorgen voor adequate dienstverleningsovereenkomsten voor de omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Regio Nijmegen.
  4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  5. Wij implementeren de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht die op 1 juli 2017 is vastgesteld.

Toelichting op voortgang

We actualiseerden het Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en stelden dit beleidsplan vast. Op 7 december 2018 (kenmerk PS/2018/981) hebben wij u dit plan toegestuurd.

In de actualisatie hebben we de wijziging van 1 juli 2017 van het Besluit Omgevingsrecht meegenomen. In het Besluit is bepaald dat deelnemers in een omgevingsdienst gezamenlijk zorg moeten dragen voor een uniform handhavings- en uitvoeringsbeleid. Dit gezamenlijke beleid voor de grijze VTH-taken hebben we ingebracht bij de Omgevingsdiensten en hebben we opgenomen in het beleidsplan. Het gezamenlijke beleid hebben we samen met de deelnemende gemeenten opgesteld.

Op basis van het geactualiseerde beleidsplan stelden we een jaarprogramma VTH op voor het jaar 2019. Het jaarprogramma stuurden wij u toe op 6 december 2018 (kenmerk PS/2018/976). In dit jaarprogramma staan alle taken die voor VTH in 2019 worden verwacht en de door ons gestelde prioriteiten. In Overijssel werken drie Omgevingsdiensten (Twente, IJsselland en de regio Nijmegen voor risicovolle bedrijven).

We stelden per omgevingsdienst een dienstverleningsovereenkomst op. Deze vormt de basis voor de samenwerking. Per 1 januari 2019 startte de Omgevingsdienst Twente. De betreffende medewerkers zijn overgegaan van de provincie naar de omgevingsdienst.

Vanuit onze wettelijke coördinatietaak VTH zetten wij samen met onze partners nieuwe handhavingstechnieken op en initieerden het gezamenlijke beleid voor de omgevingsdiensten.

Daarnaast zorgden we voor de ondertekening van het convenant Handhaving regio Oost Nederland in Overijssel. Door het ondertekenen van het convenant mogen buitengewoon opsporingsambtenaren op elkaars grondgebied optreden. Dit zorgt voor beter toezicht in het Overijsselse buitengebied.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.