Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014. Zie hiervoor het item relevante links, onder de achtergrondinformatie. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen de kaders van het Provinciaal Inpassing Plan, betreft de inrichting van de N340 als 80 km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, inclusief de verbetering van het knooppunt met de rijksweg A28. Alsmede de realisatie van de onderdoorgang in de N377 bij Balkbrug.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. De gronden van tracédeel 3 (van de Ankummerdijk tot de N48 ) minnelijk verwerven c.q. onteigenen.
  2. Aanbesteden en gunning hoofdcontract.
  3. Onherroepelijk herziene Provinciaal Inpassingsplan.
  4. Realisatie spoorwegviaduct door ProRail.

Toelichting op voortgang

Actie 1

De minnelijke grondverwerving c.q. onteigening is in uitvoering en loopt door in 2019. Hiermee is in de planning rekening gehouden.

Actie 2

Het hoofdcontract is in 2018 aanbesteed en begin 2019 gegund. Daarbij zullen naast het verbeterpakket ook alle onderdelen uit het optimalisatiepakket worden gerealiseerd.

Actie 3

Het herziene Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is behandeld bij de Raad van State. De uitspraak heeft 6 februari 2019 plaatsgevonden. De provincie Overijssel is in het gelijk gesteld en het PIP is daarmee onherroepelijk geworden. Hierdoor zijn er geen consequenties voor het project.

Actie 4

Het spoorwegviaduct is in 2018 door ProRail gerealiseerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N340

Mijlpalen:

Onherroepelijk herziene Provinciaal Inpassingsplan.