Context

Door ouderdom en weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid en daarom is het vanaf 2024 verboden om een asbestdak te hebben. Wij zetten ons in om de verwijdering van asbestdaken te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd, meer eigenaren hun asbestdaken verwijderen en er een betere spreiding van de verwijdering tussen nu en 2024 plaatsvindt.

Wij doen dit door:

  1. Regie te voeren op effectieve samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen.
  2. Het stimuleren en faciliteren van die partijen zodat ze sneller hun aandeel in de aanpak gaan leveren.
  3. Waar nodig zelf procesmaatregelen uit te voeren.

Hiervoor hebben wij een Plan van Aanpak Asbestdaken opgesteld. In de uitvoering koppelen we asbestsanering zoveel mogelijk aan andere provinciale belangen.

Acties

  1. Initiëren van samenwerking tussen asbestsaneerders, aannemers en dakleveranciers door het actief bij elkaar brengen van deze marktpartijen. Vervolgens ondersteunt de provincie hen, samen met gemeenten, om actief de asbestdakenmarkt te betreden middels passende communicatie en marketing.
  2. Het organiseren van bijeenkomsten voor (ambtenaren van) gemeenten waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan uniforme plannen van aanpak asbestdaken. De provincie levert hiervoor het basisdocument.
  3. Ondersteunen van pilotaanvragen voor het verwijderen van asbestdaken op schuurtjes bij particulieren (minder dan 35m2) en het delen van kennis hierover tussen betrokken organisaties.

Toelichting op voortgang

Mede door onze inzet zijn diverse marktinitiatieven opgezet die zich richten op asbestdakvervanging en verduurzaming. Er zijn nu vier martktinitiatieven die zich op de markt voor asbestdaken aanbieden met een totaalconcept. Daarnaast is er één collectief actief voor met name de kleinere asbestdaken.

Bijna 70% van de gemeenten heeft één of meerdere van deze informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wij lieten in 2018 de asbestdakeninventarisatie uitvoeren en stelden we deze informatie aan de gemeenten beschikbaar. Samen met de gemeenten stelden wij de handreiking ‘best practice ruimtelijk instrumentarium bij asbestdaken’ op. Deze handreiking geeft aan hoe gemeenten ruimtelijk beleid (zoals rood voor rood) kunnen inzetten voor de financiering van de asbestdakvervanging. Met gemeenten spraken we af dat er rondom de aanpak van asbestdaken zo uniform mogelijk wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt op basis van door ons ontwikkelde formats voor websiteteksten, brieven aan dakeigenaren, en dergelijke. In 2018 zorgden we dat de Omgevingsdiensten in Overijssel actief aanhaakten. Dit om hen goed voor te bereiden op hun handhavingstaak na 2024 en om de handhavingsopgave te minimaliseren door mee te werken aan de door ons beoogde versnelling.

In 2018 organiseerden wij samen met de gemeente Dalfsen een pilot rondom de verwijdering van asbestdaken kleiner dan 35 m2 door particulieren. Voor de pilot stelden we een draaiboek op en maakten we een film waarin bewoners hun ervaringen vertellen. Het draaiboek en de film stelden we landelijk beschikbaar. We stelden een handreiking op over de juridische aspecten rondom de plaatsing van de asbestcontainers. In de gemeente Wierden ondersteunden wij een collectieve aanpak voor de verwijdering van kleine asbestdaken. Met een grote landelijke bouwmarkt hebben wij afspraken gemaakt over het opnemen van een verwijderingspakket voor kleine asbestdaken in het assortiment.

Alle geformuleerde acties hebben als hoofddoel het versnellen van de aanpak van asbestdaken. Onze inspanningen hebben in 2018 geleid tot een versnellingstempo van met een factor 2,2 ten opzichte van 2016 (bron: LAVS cijfers sanering 2016, 2017, 2018). Daarmee is Overijssel veruit de koploper. Om voor het wettelijk verbod alle asbestdaken in Overijssel verwijderd te hebben, moet de versnelling stijgen tot een factor 2,5 ten opzichte van 2016. Met nog een programmajaar te gaan in 2019 lijkt deze versnelling van 2,5 haalbaar.

Financiën

Voor het meerjarige programma Asbestdaken is in 2018 € 1,1 miljoen beschikbaar, hiervan is eind 2018 bijna € 0,7 miljoen gerealiseerd. Zoals inhoudelijk toegelicht hebben we de acties uit de begroting gerealiseerd. Het realiseren van de acties heeft echter in 2018 minder budget gekost dan verwacht. Gelet op de toekomstige opgave tot en met 2024 blijft het restant budget gekoppeld aan deze prestatie beschikbaar binnen de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast is een niet begrote opbrengst gerealiseerd vanwege een doorbelasting van kosten aan een drietal andere provincies.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2024

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Plan van Aanpak asbestdak 2016-2019 [PS/2016/811 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Asbestdak