Context

In het koersdocument natuur voor elkaar, dat is ontwikkeld als bouwsteen voor de provinciale natuurvisie, is een aanpak uitgewerkt om te zorgen voor robuuste condities voor wilde planten en dieren. Samen met onze partners hebben we bepaald dat het uitvoeren van maatregelen om condities te verbeteren daarbij prioriteit heeft. Daarnaast heeft natuurinclusief bouwen prioriteit, uitgewerkt in prestatie 3.3.7 Stimuleren natuur inclusief denken en werken. In 2018 wordt de regeling Natuurbescherming verwacht waarin de minister invasieve exoten aanwijst. Exoten kunnen voor overlast en schade zorgen. De wet Natuurbescherming bepaalt dat wij er zorg voor dragen dat het aantal invasieve exoten zoveel mogelijk worden teruggebracht.

Acties

  1. Wij ontwikkelen maatregelen om de condities voor soorten te verbeteren.
  2. Stimuleren dat kennis over soorten wordt gedeeld en ontsloten, ten behoeve van optimaliseren van maatregelen.
  3. Stimuleren van activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, bijvoorbeeld via icoonsoorten.
  4. Stimuleren dat ruimtelijke ontwikkelingen en soortenbescherming pro-actief worden gecombineerd via bijvoorbeeld soortenmanagementplannen.
  5. Uitwerking zorgplicht invasieve exoten.

Toelichting op voortgang

Het  huidige natuur- en waterbeleid heeft al een positief effect op planten en dieren in Overijssel. Wij zetten extra maatregelen vooral in op aandachtsoorten. Dit zijn soorten waarvoor het Overijsselse leefgebied belangrijk is om te overleven en die niet automatisch meeprofiteren van huidige maatregelen. Wij hebben in overleg met onze partners 114 aandachtsoorten aangewezen.

We organiseerden vijf bijeenkomsten voor lokale organisaties en vrijwilligers die betrokken zijn bij het uitvoeren van maatregelen voor soorten. Hieruit kwamen ideeën voor maatregelen voort die in projecten zijn ondersteund.

In 2018 ondersteunden wij 14 projecten om de condities van diverse aandachtsoorten te verbeteren. Het betreft projecten ter verbetering van de leefomstandigheden van amfibieën, reptielen, bijen, insecten, vlinders, weide-, erf- en akkervogels, vleermuizen en planten. De projecten worden uitgevoerd door een scala aan initiatiefnemers waaronder boeren, vrijwilligers, (agrarische) natuurverenigingen, wildbeheereenheden, terreinbeherende organisaties en soortenorganisaties. Op deze wijze worden vele partijen en inwoners betrokken bij de soorten.

Bij de herinrichting van schoolpleinen, bedrijfsterreinen, wijken enzovoort wordt nog weinig rekening gehouden met soorten. Wij startten in 2018 met het ontwikkelen van handreikingen voor de wijze waarop initiatiefnemers rekening kunnen houden met soorten. In 2019 zetten wij dit voort en gaan wij ook met hen en met ontwerpers, architecten en bouwers in gesprek in ateliers, om maatregelen te ontwikkelen die zij voor hun situatie het beste kunnen toepassen. Met diverse woningbouwcorporaties zijn wij bezig met het opstellen van soortenmanagementplannen (SMP's). Ook met gemeenten zijn we hierover in gesprek en verwachten we in 2019 SMP’s op te stellen. Voor meer informatie zie prestatie 3.3.7 ‘Stimuleren natuur inclusief denken en werken’.

Wij organiseerden een bijeenkomst met gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties om te inventariseren welke knelpunten er zijn rondom invasieve exoten. Wij gebruiken deze informatie om aan onze wettelijke rapportageplicht te kunnen voldoen. Voor 1 juni 2019 dienen wij aan het rijk te rapporteren welk beleid wij voeren rondom de exoten waarvoor de provincie wettelijk verantwoordelijkheid draagt.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.