Context

Vanuit de koersdocumenten en beleidsimpulsen werken we samen met de partners aan de uitvoering van de inhoudelijke en geprioriteerde meerjarenprogramma’s. Deze stellen we jaarlijks samen op (of bij). In nauwe samenwerking met partners en onze gemeenten verdelen wij de jaarlijks beschikbare financiële middelen voor regionale mobiliteit over maatregelen en projecten. Zie prestatie 4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit.

Acties

  1. Wij organiseren en faciliteren regionale afstemmingsmomenten op alle beleidsthema's in lijn met de integrale mobiliteitsaanpak om participatie van partners en medeoverheden te intensiveren en tevens te structureren.

Toelichting op voortgang

Met alle gemeenten in Overijssel werken we samen aan de integrale Regionale Mobiliteitsaanpak Overijssel. Op diverse thema's werken we samen met bestuurlijk thematrekkers vanuit de gemeenten. Op deze wijze geven we samen uitvoering aan de verschillende Koersdocumenten zoals Fiets, Openbaar Vervoer, Goederenvervoer en Logistiek, de beleidsimpuls verkeersveiligheid en slimme en duurzame mobiliteit.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel vervult de rol van initiatiefnemer, organisator en facilitator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.