Context

Wij hebben zowel volgens de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet als ook de Omgevingswet per 2019 taken en bevoegdheden om onze provinciale belangen te behartigen in onder andere gemeentelijke ruimtelijke plannen en visies.

Acties

  1. Wij dienen zienswijzen, reactieve en proactieve aanwijzingen en beroep in op gemeentelijke plannen als daarin onvoldoende rekening is gehouden met de provinciale verordening. Als resultaat van goede voorkantsamenwerking is dit slechts nodig op maximaal 2% van de gemeentelijke bestemmingsplannen.
  2. Wij bereiden onze werkwijze van onze wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening voor op de invoering van de omgevingswet.
  3. Wij bereiden het Provinciale inpassingsplan voor de windturbines bij Staphorst voor.

Toelichting op voortgang

We hebben in 2018 2 keer een zienswijze ingediend op een gemeentelijk bestemmingsplan op een totaal van 895 plannen. In 2018 hebben we geanalyseerd op welke punten onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening nog moeten worden aangepast om volledig Omgevingswetproof te zijn. Daarnaast hebben we een participatieonderzoek gedaan (zie ook prestatie 1.1.7).

Eind 2017 heeft de gemeente Staphorst besloten om de procedure voor het windpark zelf te voeren. Hiermee is de voorbereiding voor het Provinciale Inpassingsplan begin 2018 afgerond. We monitoren de voortgang van de procedure in Staphorst. Wel bereiden we een Provinciaal Inpassingsplan voor een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen voor. Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is door ons in december 2018 vastgesteld.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Inzet van het wettelijk instrumentarium ondersteunt de regierol van de provincie in het ruimtelijk domein.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

We doen u een voorstel voor een provinciaal inpassingsplan voor een mestverwaardingsinstallatie voor Twence in Zenderen (eind 2018 of begin 2019).