Context

Een goede culturele infrastructuur creëren we samen. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017 - 2020 hebben overheden uit landsdeel Oost (provincies Overijssel en Gelderland en de vier grootste steden in beide provincies) hun ambities op een rij gezet. Het manifest vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en de ambities voor de culturele infrastructuur op de lange termijn. Landsdeel Oost wil samen met de sector en het Rijk in proeftuinen werken aan de toekomstbestendigheid van de culturele infrastructuur, aan talentontwikkeling en profilering en publieksbereik. De proeftuinen moeten leiden tot input voor nieuw (Rijks)beleid vanaf 2021. Over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost  een cultuurconvenant voor de periode 2017 - 2020 gesloten.

Voor meerjarige financiering door het Rijk ligt de lat hoog. Instellingen moeten kwaliteit aantonen en goede plannen hebben. Deze instellingen zijn een aanwinst voor de basis van het cultureel aanbod. Met de cultuurnota hebben Provinciale Staten een intentie tot cofinanciering bekrachtigd voor instellingen die een meerjarige subsidie krijgen in het kader van de basisinfrastructuur van het Rijk of de landelijke fondsen. Voor de periode 2017 - 2020 maken het Orkest van het Oosten, Jeugdtheater Sonnevanck, Rijksmuseum Twenthe, Toneelgroep Oostpool, Nederlandse Reisopera en De Nieuwe Oost onderdeel uit van de rijksbasisinfrastructuur. Kunstvereniging Diepenheim, Kunstbende en het Prinses Christina Concours ontvangen een meerjarige subsidie van de landelijke fondsen. Voor Theater Gnaffel en Toneelschap Beumer en Drost is landelijke financiering in 2018 en de twee jaren daarna nog onzeker. Om de basis te completeren ondersteunen wij, naast de instellingen die wij samen met het Rijk financieren, twee musea: Museum De Fundatie en Natura Docet.

Acties

  1. Wij monitoren de prestatieafspraken die wij met de instellingen hebben gemaakt.
  2. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost Nederland de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De afspraken die wij met culturele instellingen uit de regeling Kader Culturele instellingen  hebben gemaakt en die behoren tot de basis van ons cultureel aanbod, liggen op koers. Deels betreft het hier instellingen die voor vier jaar subsidie van het Rijk hebben ontvangen (de BIS instellingen) en instellingen met meerjarige subsidie uit één of meer landelijke cultuurfondsen.

Eind 2018 heeft u, evenals Provinciale Staten van Gelderland, het statenvoorstel 'Naar een Muziekhuis van het Oosten' aangenomen. Hiermee is een einde gekomen aan de lange periode van onzekerheid voor de musici en het publiek en kan het Muziekhuis met volle kracht inzetten op de verbinding met de Oost-Nederlandse samenleving.

Actie 2: De afspraken uit het Cultuurconvenant 2017-2020 zijn in uitvoering.

In het kader van de voorbereiding van het nieuwe rijkscultuurbeleid 2021-2024 zijn per 1 november door de stedelijke regio's cultuurprofielen (regioprofielen) bij de minister ingediend.  Voor Overijssel zijn dat profielen van Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Wij hebben de aanbieding van de profielen middels een brief aan de minister gesteund. De minister heeft de regioprofielen meegenomen bij haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het nieuwe stelsel 2021-2024. Het advies van de Raad wordt in maart 2019 verwacht.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur (PS/2016/922)