Context

Het overgrote deel van het Overijsselse bedrijfsleven bestaat uit het Midden en Klein bedrijf, dé banenmotor van onze provinciale economie. Het Midden- en Kleinbedrijf zorgt voor 60% van de werkgelegenheid. In de vorige coalitie-periodes hebben wij onze inzet vooral gericht op innovatie. In aanvulling hierop stimuleren wij deze coalitieperiode het  'Ondernemerschap' aan de hand van een uitvoeringsstrategie met zes actielijnen. Wij doen dit mede in het licht van het speelveld dat sterk in beweging is, zoals het wegvallen van de ondersteuningsfaciliteiten van de Kamer van Koophandel. We gaan ook in 2018 en 2019 onverminderd door met de uitvoering van het programma. In de uitvoering spelen we waar mogelijk in op de verbeterde economische ontwikkeling.

Acties

 1. Wij verhogen het overlevingspercentage van starters door een startersondersteunersprogramma uit te voeren, waarbij wij dit jaar 300 starters willen helpen (kennisvoucher). Daarnaast willen we de Overijssels dekkende infrastructuur/hubs - waar startende bedrijven in Overijssel worden gefaciliteerd - verdichten door in elke Overijsselse gemeente deze infrastructuur te beschikbaar te maken/te verstevigen.
 2. Wij versterken de organisatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in Overijssel door, met een accent op sociaal ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers binnen ondernemersverenigingen, de verbinding tussen ZZP'ers onderling en met MKB bedrijven te bevorderen en daarnaast onze MKB makel-/schakelfunctionaliteit in de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek effectief in te zetten.
 3. Wij steunen MKB bedrijven bij het invullen van financieringsbehoeften en stemmen dit af met zowel de regionale MKB ondersteunende infrastructuur alsmede met marktpartijen.
 4. Wij bevorderen de toekomstbestendigheid en het strategisch vermogen van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Dit doen wij door bewustwording te creëren bij 210 bedrijven voor de noodzaak om aan organisatorische innovatie aandacht te besteden en door 40 bedrijven aan te zetten tot concrete acties op dit gebied.
 5. Wij versterken de stabiele basis die familiebedrijven voor een toekomstbestendige Overijsselse economie vormen door bedrijfsopvolging te steunen en externe expertise beschikbaar te stellen voor familiebedrijven (15 deelnemers starten een begeleidingstraject en 10 jonge bedrijfsopvolgers krijgen subsidie bij een opvolgingstraject).
 6. Wij steunen snel groeiende MKB bedrijven in Overijssel met als doel deze bedrijven voor Overijssel te behouden. Door de inzet van een ondersteuningsprogramma willen wij dit jaar 10 ondernemers faciliteren.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Een startersprogramma blijkt het overlevingspercentage van starters te verhogen. Het volgende is hiermee bereikt:

 • ruim 300 starters zijn tot nu toe begeleid via het IkStartSmart programma van de KvK, losse coaching vouchers en avondscholen van Qredits. De KvK levert alleen nog digitale dienstverlening, reden waarom wij nu via ‘de Startversneller’ van Oost NL coaching en training aanbieden;
 • de Overijssel dekkende infrastructuur is verdicht door uitbreiding van 6 naar 8 hubs. Wij faciliteren de periodieke afstemming van gemeenten en regionale ondernemershubs voor het effectief helpen van starters.

Actie 2: Wij hebben de volgende initiatieven ondernomen om de organisatiekracht van het MKB verder te versterken:

 • 8 plannen van Ondernemersverenigingen zijn gehonoreerd om de business en onderlinge samenwerking te versterken;
 • de provincie heeft bijgedragen aan de start van 11 sociaal ondernemers. Via een derde ronde van 'Twente Move 2Social', kregen deze ondernemers financiering;
 • 7 MKB-adviseurs zijn nu actief in de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Zij bereiken/begeleiden/doorverwijzen ca. 30 bedrijven per maand.

Actie 3: Met de volgende acties hebben wij ingezet op oplossing van knelpunten in de financieringsbehoeften van het MKB:

 • organisatie van 5 regionale financieringstafels om startende en groeiende ondernemingen toegang tot financiering te bieden;
 • voucherregelingen voor hulp aan ondernemers bij het maken van een businessplan of bij het verkrijgen van financiering. Ruim 100 vouchers zijn verstrekt en het totale investeringsbedrag van deze mkb’ers loopt op tot ruim 32,5 miljoen euro;
 • in 2018 hebben meer dan 25 Overijsselse bedrijven gebruik gemaakt van de inmiddels landelijke faciliteit MKB Doorgaan, waarmee door vroegsignalering en toegang tot hulpmiddelen ingezet wordt op voorkoming van voortijdig failliet gaan.

Actie 4: Voor de toekomstbestendigheid en het strategisch vermogen van ondernemingen, ondersteunen wij de aanpak met de ‘Pioniers’.

In totaal zijn 1.775 bedrijven bereikt, 480 bedrijven aangezet tot concrete acties en zijn 6 ‘Leren van elkaar kring - Sociale Innovatie’ gestart.

9 ondernemers zijn actief als Pionier/ambassadeur. Dit zijn gedreven, actieve en toonaangevende Overijsselse ondernemers die op verschillende plekken - vanuit eigen ervaring - actief kennisdelen over hoe je sociale/organisatorisch innovatie succesvol kan doorvoeren binnen je bedrijf.

Actie 5: Voor versterking van de stabiele basis van familiebedrijven hebben wij op het volgende ingezet:

 • 40 familiebedrijven zijn ondersteund via het programma 'Bedrijfsopvolging' van Saxion en 10 bedrijven hebben meegedaan aan het begeleidingsprogramma 'Goed bestuur' van Windesheim. Het landelijk Expertisecentrum van Windesheim heeft 30 familiebedrijven ondersteund bij het inrichten van de bestuursstructuur;
 • 10 bedrijven maakten gebruik van de regeling ‘Jonge bedrijfsopvolgers’ en 4 ‘Leren van elkaar kring- Jonge Bedrijfsopvolgers’ zijn gestart.

Actie 6: Om snel groeiende MKB bedrijven in Overijssel te behouden, hebben wij samen met Ernst & Young een tweejarig snelle groeiersprogramma geïntroduceerd, waaraan 23 bedrijven deelnemen. Met een growth navigator sessie hebben de deelnemers een doorlichting gemaakt van hun bedrijf en een groeiplan opgesteld. 1 ondernemer heeft inmiddels al gebruik gemaakt van de subsidie om stappen uit dit groeiplan te realiseren.

Financiën

Resultaatbestemming

U heeft een motie aangenomen om tbv Human Capital middelen beschikbaar te stellen voor het 1000 kansen plan. Wij hebben u toegezegd, bij brief met nummer 2018/0517806, om bij de jaarrekening met een voorstel te komen.

Wij stellen u voor om een bedrag van €400.000 te onttrekken aan Reserve Uitvoering Kracht van Overijssel, prestatie 5.4.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2019.

Begrotingswijziging PS

U heeft een motie aangenomen om tbv Human Capital middelen beschikbaar te stellen voor het 1000 kansen plan. Wij hebben u toegezegd, bij brief met nummer 2018/0517806, om bij de jaarrekening met een voorstel te komen.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 5.4.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2019.

Begrotingswijziging GS

Van het jaarsaldo is € 1,1 miljoen noodzakelijk om het programma MKB en ondernemerschap uit te voeren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €1.093.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [PS/2016/286 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Sterk Ondernemerschap   http://www.overijssel.nl/thema's/economie/ondernemerschap/