Context

Wij zetten via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII) voort.

Acties

  1. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten om zorg te dragen voor een goede borging van externe veiligheid in de uitvoering van vergunningverlening en in ruimtelijke plannen.
  2. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten om gemeenten te adviseren over de borging van het groepsrisico in ruimtelijke plannen.
  3. Via dit programma faciliteren wij omgevingsdiensten voor het actueel houden van de routekaart gevaarlijke stoffen.

Toelichting op voortgang

We verstrekten de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente subsidies om taken uit te voeren ter bevordering van de externe veiligheid. Deze subsidies werden gedekt uit de rijksbijdrage hiervoor vanuit de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). De middelen zijn aangewend voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO).

Aan het MEVO is in 2018 uitvoering gegeven door beide Omgevingsdiensten. Ze hebben in opdracht van de Overijsselse gemeenten verder gewerkt aan de verbetering van de externe veiligheid op het gebied van vergunningverlening en toezicht (opslag, transport en bewerking van gevaarlijke stoffen door bedrijven), bij ruimtelijke ordeningszaken, in het lokale veiligheidsbeleid en ten aanzien van het vervoer over weg, spoor, vaarweg en buisleidingen.

De rijksregeling stopt naar alle waarschijnlijkheid na 2019.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.