Context

Overheid en samenleving zijn in beweging. Overheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de veranderingen in de omgeving en de maatschappelijke positionering. De rol en de positie van de provincies staan verwoord in Kompas 2020. Daarom kijken wij ook met gemeenten samen naar de intergemeentelijke samenwerkingen.

Acties

  1. Met “Samen voor goed bestuur” werken wij op allerlei manier aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel. Dit doen wij samen met onze partners. Wij organiseren gesprekstafels met onder andere ondernemersverenigingen en studenten om te bespreken wat wij met elkaar onder “goed bestuur” verstaan. Met de thema’s die hieruit naar voren komen gaan wij verder aan de slag; bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten over deze onderwerpen. Wij delen voorbeelden van goed bestuur via een verhalenreeks en op het JIJ&Overijssel platform. Wij versturen periodiek een brief naar de betrokkenen met daarin de stand van zaken en bijbehorend activiteitenschema.
  2. Voorafgaande aan de raadsverkiezingen zenden wij een brief aan gemeenten over de integriteitsscreening van beoogde wethouders. De landelijke nacht van de integriteit 2018 vindt plaats in ons provinciehuis en organiseren wij samen met onder andere het Inter Provinciaaloverleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel (CAOP). Daarnaast blijven wij actief aandacht vragen voor het onderwerp integriteit.
  3. Op basis van het onderzoek naar politieke fragmentatie dat wij in 2017 hebben uitgevoerd organiseren wij in ieder geval een bijeenkomst voor gemeenten over ontwikkelingen die samengaan met gefragmenteerde gemeenteraden.
  4. Wij gaan gemeenten gerichter benaderen om hen te overtuigen een ontwikkelscan te laten uitvoeren. Een ontwikkelscan biedt kansen aan gemeenten om zelf zicht te krijgen of ze klaar zijn voor de toekomst.
  5. Wij stellen een rapportage op over de oriëntatie van inwoners op gemeenten. Dat is de basis voor het gesprek met gemeenten over intergemeentelijke samenwerking en provinciegrens overschrijdende oriëntatiestromen.
  6. Intergemeentelijke samenwerking op het sociale domein wordt steeds complexer. Wij agenderen deze situatie en zoeken samen met gemeenten naar oplossingen.

Toelichting op voortgang

De voorgenomen prestaties zijn in 2018 afgewikkeld. Een goed bezochte bijeenkomst over politieke fragmentatie is in het voorjaar van 2018 georganiseerd, evenals een bijeenkomst over bestuurlijke integriteit voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Actie 4 verloopt wat moeizaam, diverse gemeenten zijn benaderd voor het uitvoeren van een ontwikkelscan maar dit heeft helaas (nog) niet geleid tot uitvoering. Wij zullen gemeenten in 2019 actiever benaderen om over te gaan tot de uitvoering van een ontwikkelscan.

Wij hebben een tool ontwikkeld waarin de intergemeentelijke samenwerking en de orientatie van inwoners op gemeenten (zogenaamde pendelstromen) zichtbaar zijn. Deze tool willen we in 2019 onder de aandacht brengen van gemeenten.

Wij hebben met gemeenten een inventarisatie gedaan van de (financiele) problemen in het sociaal domein. Wij hebben in het IPO bestuur een voorstel ingebracht om als provincies gezamenlijk met gemeenten vervolgonderzoek te doen naar de problematiek. Omdat er IPO-breed geen draagvlak was voor een vervolgonderzoek,  zullen wij dit in 2019 oppakken met de provincies Gelderland en Groningen.

Financiën

Van het budget in beleidsveld 7.1 een goed openbaar bestuur in Overijssel, heeft € 318.000,- betrekking op prestatie 7.1.1 bestuurlijke inrichting.

Op het beschikbare procesgeld van GS binnen deze prestatie is dit jaar een gering beroep gedaan. Gemeenten zijn nog wat terughoudend bij het laten uitvoeren van ontwikkelscans waardoor het beschikbare budget in 2018 niet ten volle is besteed. Daarnaast is het uitvoeringsbudget Kwaliteit Openbaar Bestuur niet volledig aangewend.

Begrotingswijziging GS

In 2018 is een ontwikkelscan nog niet afgerond. De opdracht hiervoor loopt door in 2019. Daarnaast willen wij een aantal nieuwe scans mogelijk maken.  Hiervoor is een bedrag nodig van €40.000

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €40.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.1.1 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is verschillend, van facilitator tot beoordelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.