Context

In de provinciale omgevingsvisie staan vijf duurzaamheidsambities genoemd evenals de opgave om te werken aan een gezond en veilig leefmilieu. In de provincie vinden veel initiatieven plaats die deze ambities verder brengen of die bijdragen aan meer bewustzijn, kennis en inspiratie bij inwoners over de uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid. Dit ondersteunen wij, omdat dit bijdraagt aan een duurzamer Overijssel. Dit doen wij door initiatieven financieel te ondersteunen, samenwerking, communicatie en educatie te bevorderen.

Acties

  1. Wij ondersteunen initiatieven die passen binnen onze provincie duurzaamheidsambities en gericht zijn op het verder brengen van deze ambities en het vergroten van inspiratie, bewustwording en kennis bij inwoners over de uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid. De activiteiten voeren wij waar mogelijk uit in samenhang met het landelijke programma Duurzaam Door.

Toelichting op voortgang

In 2018 ondersteunden we verschillende initiatieven die binnen onze duurzaamheidsambities passen en die gericht zijn op het vergroten van inspiratie, bewustwording en kennis rond duurzaamheid. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Earth Hour 2018
  • Een voorleesactie over nieuwe energie op basisscholen op de Dag van de Duurzaamheid
  • Het project Adviseurs van de toekomst met een casus over milieu en gezondheid
  • Het project Goed=Doen festival waarbij is ingezet op educatie en het organiseren van een duurzaamheidsfestival in Hengelo
  • Circulair Ondernemen Award, regio Zwolle.

In 2018 verkenden we hoe plastic zwerfafval voorkomen kan worden en hoe het kan worden opgeruimd. De resultaten gebruiken we bij het formuleren van acties in het programma Circulaire economie Overijssel.

Wij namen deel aan het programma Jong Leren Eten dat onderdeel uitmaakt van Duurzaam Door. In dit programma werken Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen. Doel van het programma is om kinderen en jongeren kennis te laten maken met alle aspecten die samenhangen met voedsel om ze gezonde én duurzame keuzes te laten maken. We startten het project boerderijeducatie en we werkten aan het tot stand komen van regionale netwerken. Met boerderijeducatie worden het basisonderwijs en agrarische bedrijfsleven dichterbij elkaar gebracht en worden kinderen al op jonge leeftijd geïnformeerd over voedselproductie. Het aanjagen van samenwerking tussen de actoren in de gezondheids-, natuur- en milieueducatie, en agrarische sector was een zwaartepunt in 2018.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: