Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Onderzoek en realisatie van robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo-Hardenberg.
  2. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het doortrekken van de treinverbinding Almelo - Mariënberg naar Hardenberg is een succes, maar vroeg teveel van de oude treinen. Om meer tijd voor onderhoud te creëren is een derde trein van het type LINT aangeschaft. Deze is medio 2018 in gebruik genomen. De betrouwbaarheid van de treindienst is hierdoor deels verbeterd. De vervoerder werkt hard aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de treinen, door nog intensiever onderhoud, herinstructie van het personeel en door het sneller kunnen inzetten van de reservetrein doordat deze op een betere locatie staat.

Actie 2

a. de pilots spitsmijdende maatregelen hebben wisselend succes gehad. Drie pilots hebben geleid tot spitsmijdingen, drie andere pilots bleken niet uitvoerbaar of behaalden niet het gewenste effect. Met het ministerie van IenW, die hiervoor een financiële bijdrage heeft verleend, en de Zwolse onderwijsinstellingen is overleg gestart om tot aanvullende acties te komen. Wij hebben ons budget dat tot 2018 beschikbaar was voor co-financiering, hiervoor eveneens langer beschikbaar gesteld.

b. De uitbreiding van de opstelcapaciteit in Emmen komt in 2021 beschikbaar.

In 2018 zijn door de provincies Drenthe en Overijssel gesprekken gevoerd met de vervoerder over een optimalisatie van de dienstregeling en het uitbreiden van de capaciteit, om de drukte in de treinen te verminderen. In 2019 verwachten we hiervan concrete resultaten te kunnen presenteren.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Onderzoek haalbaarheid elektrificatie spoorlijn Almelo-Mariënberg.Hierover zijn uw Staten per brief geïnformeerd op 17 januari 2019 (PS/2019/82).