Ontwikkelingen

  1. De aflossingen en rentecouponnenrentecoupons vanuit de obligatieportefeuille vormden ook voor 2018 een belangrijke aanwas voor de liquiditeitspositie. Als gevolg van aflossingen van obligaties (en het verbod op herbelegging vanwege de Wet Fido / Schatkistbankieren) zullen deze rentebaten de komende jaren gestaag afnemen. Vanaf 2023 zal de portefeuille omvangportefeuilleomvang gekrompen zijn tot circa € 70 miljoen, waardoor de renteontvangsten alsdan nog maar beperkt bijdragen aan de provinciale baten.
  2. De 2 hybride leningen die zijn verstrekt aan de sectorbank BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) leveren structureel rendement op.
  3. De renteontvangsten van obligaties ende obligatieportefeuille en de 2 BNG leningen leverden structurele baten op van € 24 miljoen (na aftrek van de agioafschrijving) voor 2018). Deze opbrengst kwam ten gunste van de algemene middelen.
  4. De kapitaalmarktrente bleef ingedurende 2018 op een historisch laag niveau. Dat was gunstig voor de marktwaarde van onze obligaties. Maar voor de balans worden de obligaties gewaardeerd tegen aflossingswaarde (nominale waarde), waardoor marktfluctuaties geen impact hebben op ons financiële resultaat.
  5. Het mandaat van de vermogensbeheerders is eind 2018 verruimd om ook te kunnen beleggen in Medium Term Notes (MTN's). Daardoor kan de Provincie participeren in emissies van gemeenteleningen, mits de voorwaarden aantrekkelijk zijn.
  6. We maken naast subsidies en leningen zo mogelijk gebruik van andere financieringsvormen om onze beleidsdoelen te realiseren, bijvoorbeeld door funding van deelnemingen. De Houdstermaatschappij Overijssel BV (HFO) is daar een belangrijk voorbeeld van. Ook het al dan niet revolverende karakter van een lening speelt een steeds belangrijkere rol.

Beleidskader

Het beleidskader van de Treasury is enerzijds de wetgeving zoals de wet Fido en Ruddo en de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van BZK, die voorschriften geven voor de financiering door decentrale overheden. Anderzijds wordt het beleidskader bepaald door met name de Financiële Verordening Provincie Overijssel (PS/2016/420), de Uitvoeringsregeling Treasury Provincie Overijssel (2014) en de beleggingsmandaten voor de twee externe vermogensbeheerders die onze obligatieportefeuille beheren. Een onafhankelijk adviseur begeleidt ons daarbij. Het beleidsuitgangspunt voor de obligatieportefeuille is 'Buy and Hold'. Dit houdt in dat we de obligaties in principe aanhouden tot einde looptijd.

De Commissie BBV heeft de 'Notitie Rente 2017' gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit daaruit volgend bepaalt dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een renteomslag. Deze nieuwe systematiek heeft voor de Provincie Overijssel geen effect, omdat op het taakveld Treasury geen rentelasten worden verantwoordDe Provincie heeft alleen rentebaten. Derhalve is geen rentetoerekeningschema opgenomen.

De provincie heeft geen opgenomen leningen maar een substantiële creditgelden positie die verplicht wordt aangehouden bij de Schatkist. Vanwege de extreem lage (i.c. negatieve) rentetarieven in de geldmarkt zijn de verwachte rentebaten miniem tot nihil, maar dankzij het verplichte schatkistbankieren is de rentevergoeding op onze tegoeden tenminste 0%. De rentecoupons die wij uit de obligatieportefeuille ontvangen, worden als baten verantwoord op het taakveld Treasury.

Risico's

Volgens onze Uitvoeringsregeling Treasury en de Wet Fido gaat het met name om de beheersing van de rente-, koers-, krediet-, en liquiditeitsrisico’s. Kijkend naar de prognose van de liquiditeitenontwikkeling is het liquiditeitsrisico minimaal.  Dat geldt ook voor renterisico’s omdat we geen kort-  en langlopende schuldleningen hebben opgenomen. Eventuele kredietrisico’s zijn wel van belang voor de obligatieportefeuille.