Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Samen met gemeenten hebben wij een gecoördineerde vergunning verleend voor het plaatsen van geluidssschermen langs de spoorlijn Deventer - Oldenzaal. De financiële afronding van het NaNov-traject zal in 2019 plaatsvinden.

Acties

  1. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de wettelijk vastgestelde basistaken.
  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven laten we de vergunningen jaarlijks beoordelen op actualiteit. Bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
  3. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, ontheffingen en meldingen en treden op tegen illegaliteiten conform het jaarprogramma.
  4. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).
  5. Wij ronden het project plaatsen geluidsschermen langs het spoor in het kader van het ‘Niet aanleggen van de Noordoostelijke Verbinding 2000’ (Nanov) financieel af.

Toelichting op voortgang

De omgevingsdienst IJsselland en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (risicovolle bedrijven) hebben in 2018 de Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)-werkzaamheden uitgevoerd conform het vastgestelde VTH-programma. De werkzaamheden in Twente hebben wij uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2019 voert de Omgevingsdienst Twente deze werkzaamheden uit.

We verleenden ca. 95% van alle vergunningen/meldingen binnen de termijn. Waar dit niet is gelukt, heeft dit vaak te maken met de complexheid van de procedure. Bij dreigende termijnoverschrijding stemmen we dit af met de aanvrager zodat we de procedure zorgvuldig kunnen afronden.

We voerden de geplande controles op de naleving in het kader van het jaarprogramma 2018 uit. We traden op tegen de geconstateerde overtredingen conform onze handhavingsstrategie.

Eind december 2018 ontvingen we de laatste bijdrage voor het project Nanov. We stelden de eindafrekening op en legden dit ter instemming voor aan de betrokken gemeenten. De definitieve verrekening vindt begin 2019 plaats.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.