Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit Pact van Twickel heeft voor alle projecten besluitvorming en aanbesteding plaatsgevonden. Wij leveren de laatste werkzaamheden in 2018 op.

Acties

  1. Wij leveren het project landbouw eind van het jaar op.
  2. Wij nemen een (deel)besluit over het verwijderen van de noordelijke afslag van de N346 naar de N741. Bij positief besluit voeren wij samen met Twickel de werkzaamheden uit. Daarmee is ook het project Stadsrand Delden voltooid.

Toelichting op voortgang

Voor het project Landbouw zijn in fase I subsidieaanvragen ingediend, is een start gemaakt met fase II en heeft een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden. De subsidieaanvragen worden begin 2019 afgerond en het werk wordt in 2019 uitgevoerd.

Er heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden over het verwijderen van de noordelijke lus. Besluitvorming hierover vindt begin 2019 plaats.

Financiën

Resultaatbestemming

Voor het verwijderen van de noordelijke afslag is in het kader van het programma Duurzaam Veilig in 2018 een subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente Hof van Twente. Deze subsidie is terug ontvangen en verantwoord op deze prestatie. Omdat er formeel nog geen besluit is genomen over het verwijderen van de noordelijke afslag (zie actie 2) stellen wij u voor om de bijbehorende middelen te reserveren.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 200.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel aan prestatie 3.3.3.

Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij KT20.

Begrotingswijziging PS

De kosten, ad € 123.000, voor de afronding van de aanleg van een rotonde in het kader van de herinrichting van de N346 (bij Twickel) zijn gerealiseerd uit het investeringsbudget Wegen. Het budget voor de aanleg van deze rotonde is opgenomen onder prestatie 3.3.3. Als gevolg van een aanpassing in de financiële verslagleggingregels in het BBV moeten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (waaronder wegen) worden geactiveerd. Budgetten en gerealiseerde kosten voor eigen infraprojecten, zoals de aanleg van deze rotonde, moeten uit de exploitatie worden gehaald en toegevoegd worden aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Wij corrigeren de administratieve verwerking van het budget en de realisatie van de kosten voor de aanleg van de rotonde en brengen dit in overeenstemming met de voorschriften van het BBV. Zodra de rotonde in gebruik wordt genomen zal gestart worden met de afschrijving en zal voornoemde reserve worden aangesproken.

Voorstaande betekent dat de middelen voor de aanleg van de rotonde dienen te worden overgeheveld van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Als gevolg van bovenstaande is bij Kerntaak 20 een voorstel opgenomen om vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 123.000 over te hevelen naar de Reserve kapitaallasten activa.

Deze wijziging wordt verwerkt bij KT20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89 ] (bijbehorend besluit).

Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830 ] (bijbehorend besluit).