Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden') wordt onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van plannen en wordt de aanbeveling gedaan om de looptijd van de subsidieregelingen te verlengen. Wij hebben deze aanbeveling overgenomen. Zie ook het Statenvoorstel en bijbehorend besluit.

Acties

  1. Uitvoering programma Goederenvervoer over Water.

Toelichting op voortgang

Oorspronkelijk zou het programma Goederenvervoer over water in 2016 eindigen. Begin 2017 heeft de Rekenkamer de aanbeveling gedaan om de looptijd van een aantal activiteiten uit het uitvoeringsprogramma te verlengen. U heeft ingestemd met deze aanbeveling van de Rekenkamer (zie PS/2017/166). De verwachting is dat eind 2019 de lopende activiteiten uit het uitvoeringsprogramma afgerond zijn.

In 2018 is er samen met de betrokken stakeholders een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse uitgevoerd naar de opwaardering van de vaarweg Almelo-Coevorden. Besloten is om niet over te gaan tot het onderzoeken van opwaardering van de vaarweg Almelo Coevorden naar laadvermogens van 1.000 ton en niet over te gaan tot het onderzoeken van andere mogelijke opwaarderingsvarianten. Wel wordt in overleg met schippers en verladers de mogelijkheid tot capaciteitsverruiming van het kanaal door een aantal quick win maatregelen onderzocht en de mogelijkheid van bediening op afstand van sluizen en bruggen. In 2018 zijn subsidies verleend aan de gemeente Deventer voor het aanleggen van een kade voor containers en de realisatie van wacht- en ligplaatsen.

De provincie Overijssel heeft in 2018 het initiatief genomen om samen met de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Limburg en Zeeland  een gezamenlijk plan van aanpak in te dienen in het kader van de Green Deal Binnenvaart, onderdeel van het Klimaatakkoord. Doel van het gezamenlijke plan van aanpak  is om de individuele inspanningen van de provincies ter stimulering en vergroening van de binnenvaart effectiever te maken door samenwerking. Inmiddels zijn hierover de eerste gesprekken gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Financiën

Binnen beleidsdoel 4.4 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 4.4.2 Goederenvervoer over Water. Op deze prestatie is € 1,6 miljoen niet tot besteding gekomen.

In 2018 zijn voor alle regelingen weinig aanvragen binnengekomen. De ervaring leert dat de spreiding van de aanvragen door de jaren heen een grillig karakter vertoont. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland in 2017. De Rekenkamer constateerde dat de uitputting van de subsidiebudgetten om meerdere redenen langzaam verloopt, maar dat de regelingen wel voorzien in een behoefte vanuit de logistieke sector. De Rekenkamer heeft dan ook de aanbeveling gedaan om ondanks de langzame uitputting de regelingen in stand te houden. Wij hebben hieraan gevolg gegeven door de regelingen open te houden tot 2019.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 989.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.4.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsplan Goederenvervoer over Water [PS/2013/416 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Statenbrief resultaten uitvoering programma Goederenvervoer over Water.