Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt aandacht gekregen door  vertraging rond de besluitvorming over de PAS. Nu de Ontwikkelopgave Natura 2000, die relatief zwaar drukt op Noordoost-Twente, op stoom komt, kan de gebiedsontwikkeling deze impuls het beste ondersteunen door flankerend aan de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 te zorgen voor extra financiële ruimte om beweging mogelijk te maken. Wel behoudt het programma eigen projecten en resultaten. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Realisatie platformroutes Noordoost-Twente.
  2. Ondersteunen 2 Pilots nieuwe samenwerkingen recreatie, zorg en maatschappij.
  3. Starten 2 majeure projecten uitvoeringsprogramma.
  4. Ondersteunen van 5 flankerende projecten t.b.v. Natura 2000.
  5. Voortzetten experimenten overheidsparticipatie.

Toelichting op voortgang

Het ondersteunen van 5 flankerende projecten t.b.v. Natura 2000 is nog niet afgerond. Voor enkele flankerende projecten is een aanvraag ingediend, maar deze zijn niet meer toegekend in 2018. Ondersteuning vindt daarom begin 2019 plaats. Daarnaast staan in het voorjaar van 2019 de resterende middelen van de gebiedsontwikkeling open voor aanvullende flankerende projecten.

Financiën

 

Begrotingswijziging GS

Voor het overgebleven bedrag van circa € 1,5 miljoen zijn de aanvragen voor subsidie eind 2018 wel binnengekomen, echter deze waren niet compleet. Hierdoor konden de beschikkingen niet in 2018 worden afgegeven. Naar verwachting worden deze in het eerste kwartaal van 2019 afgegeven. Daarom wordt voorgesteld dit resterende budget over te hevelen naar 2019.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.538.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.1.3 Noordoost-Twente van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling diverse majeure projecten waarbij het initiatief ligt bij de partners of de samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente [PS/2012/890 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

   

Mijlpalen:

Op 13 maart heeft gedeputeerde Maij de projecten Ik kan Welzijn en Zorgeloze vakanties Twente gestart. Daarnaast is het startsein gegeven voor het project Stadstuinen Oldenzaal.