Context

In (het koersdocument dat is ontwikkeld als bouwsteen voor) de provinciale natuurvisie is een aanpak uitgewerkt om natuur en samenleving meer te verbinden. Samen met onze partners hebben we bepaald dat de vergroening van steden en dorpen en meer speelruimte voor kinderen in de natuur daarbij prioriteit heeft. Daarnaast richten we ons op het verbinden van initiatieven, het versterken van netwerken en het ontsluiten van kennis.

Acties

  1. Wij maken afspraken met gemeenten en scholen over het vergroenen van schoolpleinen.
  2. Wij maken afspraken met gemeenten en waterschappen over de vergroening van steden en dorpen.
  3. Wij stimuleren maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de verbinding van natuur en samenleving.
  4. Samen met partners verkennen wij hoe via communicatie mensen bewuster kunnen worden gemaakt van de waarde van natuur voor hun welzijn.

Toelichting op voortgang

In 2018 stelden we met onze partners een uitvoeringsprogramma Groene Schoolpleinen 2018-2019 op. Er is een enquête uitgezet bij alle scholen in Overijssel om een beeld te krijgen van de huidige situatie van de schoolpleinen. Een website met toolkit Groene Schoolpleinen is operationeel en een ontzorgstructuur met onder andere een pool van procesbegeleiders en ontwerpers is beschikbaar voor scholen om hen te begeleiden bij de realisatie van een groen schoolplein. Verder organiseerden we drie startbijeenkomsten voor scholen. In 2018 vond ook de finale plaats van de Prijsvraag het Groenste Schoolplein van Overijssel. Vier scholen gingen met een geldbedrag naar huis waarmee ze een start konden maken met de fysieke vergroening van hun plein. In 2018 bereidden we de subsidieregeling voor waarmee in 2019 100 schoolpleinen vergroend kunnen worden.

In het kader van vergroening van steden en dorpen is een omgevingsscan uitgevoerd naar goede voorbeelden van groene initiatieven bij gemeenten, om daarmee andere gemeenten te kunnen inspireren. Dit leidde tot een publicatie ‘Groen = Goud’. We organiseerden samen met partners een symposium met als doel de gemeenten concrete handvatten te geven om de bebouwde omgeving te vergroenen en klimaatbestendig te maken. We maakten met 5 gemeenten afspraken over integrale vergroeningsprojecten. Ook richtten we een doe- en leernetwerk op voor gemeenten met als doel hen te ondersteunen om daadwerkelijk te gaan vergroenen. Alle gemeenten zijn hierbij aangehaakt.

We ondersteunden het Groene Loper-netwerk waarmee lokale groene initiatieven verder worden geholpen. We organiseerden drie netwerkbijeenkomsten Zorg en Groen om zo maatschappelijk initiatieven op dit gebied te ondersteunen en tot uitvoering te laten komen. We ondersteunden ruim 20 maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling Natuur en Samenleving.

Door diverse communicatie-uitingen proberen we mensen bewuster te maken van de waarde van natuur voor hun welzijn: publicatie van Omgevingsscan en diverse persberichten en publicaties in vakbladen . Daarnaast communiceerden we over evenementen.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.