Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium, waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.
  2. Aankoop laatste benodigde grond en inrichting laatste deel van gebiedsinrichtingen.
  3. Besteding laatste 15% van het Uitvoeringsprogramma 2016-2018.

Toelichting op voortgang

  1. Het programma Ruimte voor de Vecht is per 1 januari 2019 overgedragen aan de nieuwe Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. Op 27 september 2018 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle 13 partners.
  2. De laatste benodigde grond is aangekocht. De inrichting is nog niet gerealiseerd in verband met planologische procedures en de laatste gronddeals. De kosten voor de inrichting zijn reeds via een subsidie aan het waterschap Vechtstromen overgedragen.
  3. De laatste 15% besteding van het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 is niet volledig gerealiseerd. Een deel van de opdrachten loopt in 2019 door, en is verplicht in 2019. Het project Poort Vechtdal dat door de provincie zelf wordt uitgevoerd, loopt eveneens door in 2019, maar zal vanaf 2019 apart verantwoord worden binnen kerntaak 8.1.4.

Financiën

In het najaar van 2019 vindt een programmaevaluatie plaats. Bij Monitor 2 2019 vindt dan finale kwijting plaats van de begroting Ruimte voor de Vecht. De resterende middelen kunnen dan vrijvallen.

Uit dit budget worden wel de 'programmakosten 2019 t/m 2022' (€ 136.000) gefinancierd, zoals in monitor 2 van 2018 is besloten.

Begrotingswijziging PS

Volgens de Nota Grondbeleid worden de restgronden (gronden die niet meer nodig zijn voor het project en niet als ruilgrond kunnen worden ingezet) overgenomen door Grondzaken. Bij de overname wordt een storting gedaan van 10% van de boekwaarde.

Er is sprake van restgronden voor een totaalbedrag van € 346.460. Dit betekent dat een bedrag van € 34.646 met de Algemene Risicoreserve Gronden wordt verrekend ten laste van het project.

Er is afgesproken dat na de overname de gronden worden geruild tegen de agrarische waarde.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 34.600 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve grondzaken.

Deze wijziging wordt verwerkt onder KT20.

Begrotingswijziging GS

Ultimo 2018 is € 1,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Naar verwachting wordt hiervan in 2019 nog € 370.000 besteed aan lopende projecten en opdrachten en dient daarom te worden doorgeschoven naar 2019.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 370.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.1.4 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.