Context

Enexis heeft in 2017 het strategisch plan herijkt. Daarin is meer aandacht voor de prioriteiten in het programma Nieuwe Energie 2017-2023, waarvoor Enexis één van de kernpartners is. Enexis kan bijdragen aan investeringen voor warmtenetten, ondersteuning op gebied van energiebesparing en monitoring, innovatie in opslag en buffering. Netwerken moeten uitnodigend zijn voor productie van duurzame elektriciteit of gas. Tegelijkertijd vragen wij bij locatieafwegingen meer aandacht voor de aanwezigheid van bestaande energienetwerken, of de noodzakelijke investeringen in nieuwe netwerken. Daarbij kan het ook gaan om het al dan niet herinvesteren in gasnetwerken, met het oog op de afname van het gebruik van aardgas voor verwarming van gebouwen.

Voor het welslagen van het programma Nieuwe Energie is een goede energie-infrastructuur van essentieel belang. Het is van belang dat Enexis daarbij vooral goed scoort op:

  • Betrouwbaarheid (belangrijke indicator: jaarlijkse uitvalduur voor gas en elektriciteit per aansluiting).
  • Betaalbaarheid (belangrijke indicator: de door het Rijk toegestane verhoging van door te berekenen kosten wordt niet meer verhoogd dan strikt nodig is).
  • Duurzaamheid (de bijdrage die wordt geleverd aan de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen).

Acties

  1. Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door: - Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis. - Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen. - De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Toelichting op voortgang

Het in 2017 door de aandeelhouders vastgestelde strategisch plan heeft ook in 2018 als uitgangspunt gediend voor de strategische koers van Enexis. Wij vragen als aandeelhouder aandacht voor de prioriteiten in het programma Nieuwe Energie. Enexis is kernpartner in de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel. Het te verwachten investeringsvolume voor ontwikkelingen in het energiesysteem wordt geraamd op € 500 miljoen in de periode van het programma Nieuwe Energie 2017-2023.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Enexis Holding N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.