Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van PHS uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de gaten houden van de treingoederenvervoerprognoses en daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Daarbij hebben gevaarlijke stoffen onze bijzondere aandacht. Indien deze fors gaan stijgen, nemen we contact met het Rijk op.

Acties

  1. Geluidmetingen worden in 2018 voortgezet op twee meetpunten. Op 1 punt tevens metingen trillingen. Tevens worden de rapportages van daadwerkelijke aantallen goederentreinen gemonitord. Bij overschrijdingen wordt in Oost Nederland verband actie ondernomen richting Rijk.

Toelichting op voortgang

In 2018 zijn de geluidmetingen (met daarnaast op één meetpunt trillingmeetingen) langs het spoor voortgezet. In de 'contactgroep goederenvervoer Oost-Nederland' is tevens besloten de metingen na 2018 nog 5 jaar voort te zetten. Dit omdat door de aanleg van een derde spoor in Duitsland er de komende jaren nog regelmatig omleidingen plaatsvinden van de Betuweroute naar andere spoorlijnen onder andere in Oost-Nederland (Bentheimroute via Oldenzaal).  In 2018 is de contactgroep zowel ambtelijk als bestuurlijk 2 keer bij elkaar gekomen om de stand van zaken met betrekking tot de omleidingen en goederenvervoersstromen te bespreken. Daarbij was ook het ministerie van IenW aanwezig. In 2019 zal het Rijk een start maken met het proces om te komen tot mogelijke aanpassing van de risicoplafonds. Dit zal via de contactgroep Oost lopen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website ProRail Goederenroute Oost-Nederland https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oost-nederland