Context

Optimaliseren van alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken, is er behoefte aan een integrale netwerkvisie op de belangrijkste economische relaties van, naar en binnen Overijssel. Op basis van feitelijke gegevens en cijfers ontwikkelen we samen met Rijks- en gemeentelijke overheden en belangen- en koepelorganisaties breed gedragen visies voor openbaar vervoer (spoor en bus), fiets, weg en waternetwerken. Zie prestatie 4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid. Door de provinciale visie per vervoerswijze over elkaar te leggen worden kruispunten en parallelle verbindingen inzichtelijk in een integrale netwerkvisie. Door deze actuele integrale netwerkvisie kan de kwaliteit van parallelle systemen worden meegewogen bij toekomstige investeringsvraagstukken.

Acties

  1. Vaststellen Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Toelichting op voortgang

In september 2018 zijn de resultaten van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) vastgesteld door uw Provinciale Staten. Met deze visie beschikken we als provincie Overijssel over een basis om investeringskeuzes te maken vanuit economisch perspectief.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur

Provincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 . Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Mijlpalen:

De Integrale Netwerkvisie Overijssel is op 26 september 2018 door uw Staten vastgesteld PS/2018/576