Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop ze publieke middelen inzetten. De toenemende mate van digitalisering zorgt voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Wij hebben hiervoor de digitale portal ‘Staat van Overijssel’ ontwikkeld. Conform Besluit Begroting en Verantwoording voorschriften is in deze begroting een kerntaak ‘Bedrijfsvoering’ opgenomen. In dit onderdeel verantwoorden we de indirecte personele kosten en apparaatskosten (overhead).